Propunerile INPUT pentru Standarde de calitate pentru centrele de tineret și pentru Metodologia de acreditare a acestora

Având în vedere prevederile în materie, precum și propunerile pentru modificarea Legii Tinerilor nr.350/2006, Centrele de tineret sunt abordate după cum urmează:

 1. centru (comunitar) de tineret – structură cu sau fără personalitate juridică, de drept public sau de drept privat, înființată în vederea organizării și desfășurării activităților de tineret și furnizării de servicii pentru tineri, ca activitate principală și neîntreruptă, precum și resursele necesare pentru organizarea și furnizarea acestor servicii;
 2. activitate de tineret – activitate cu și pentru tineri, al cărei scop este asigurarea participării active și incluzive a tinerilor la viața societății, în domeniile de interes specific pentru aceștia, cu excepția activităților de propagandă politică;
 3. activități de propagandă politică – acțiuni desfășurate sistematic în vederea răspândirii unei doctrine politice, a unor teorii politice, opinii politice, pentru a le face cunoscute și acceptate, pentru a câștiga adepți;
 4. Registrul Național al Centrelor (comunitare) de Tineret – bază de date administrată de Ministerul Tineretului și Sportului, în care centrele (comunitare) de tineret definite la lit.a) sunt înscrise, în scopul evidenței centralizate a acestora. Organizarea și funcționarea registrului se aprobă printr-un act administrativ al autorității publice centrale, respectiv ordin de ministru;
 5. responsabil de tineret – lucrător de tineret, consilier de tineret sau o altă persoană ce deține competențe în domeniul activității de tineret, dobândite fie prin stagii de formare profesională, fie prin experiență profesională, certificată prin fișe de post și extras din registrul general de evidență a salariaților, certificat de voluntariat însoțit de raportul de activitate, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, sau alte documente echivalente;
 6. servicii pentru tineri – ansamblul de activități realizate pentru a răspunde necesităților specifice tinerilor;
 7. tânăr – cetățean român, străin sau apatrid, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani;
 8. tânăr aparținând grupurilor vulnerabile – tânăr care prezintă riscul de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool, origine etnică, cultură, limbă, religie, orientare sexuală, identitate de gen ori a altor situații care conduc la vulnerabilitatea economică și socială;

Centrele (comunitare) de tineret oferă servicii pentru tineri, precum și resursele necesare pentru organizarea și furnizarea acestor servicii, altele decât serviciile sociale definite și organizate în temeiul Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completării ulterioare.

Activitățile destinate tineretului sunt întemeiate pe următoarele principii generale:

 1. protecția tinerilor, prin desfășurarea activității de tineret într-un climat de siguranță emoțională, mentală, fizică și spirituală;
 2. accesibilitatea, prin luarea în considerare, încă din faza de proiectare, în toate politicile, programele, serviciile, produsele și resursele din societate destinate tinerilor din grupuri vulnerabile, a aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, proximitate;
 3. răspunsul la nevoile și aspirațiile tinerilor, prin elaborarea și implementarea unor politici de tineret în concordanță cu nevoile și aspirațiile tinerilor;
 4. participarea liberă și activă a tinerilor în societate, prin elaborarea și implementarea unor politici de tineret în acest sens;
 5. dezvoltarea personală, profesională sau socială a tinerilor prin îmbunătățirea abilităților și a comportamentelor proactive ale tinerilor, în vederea unei facile integrări în societate;
 6. asigurarea protecției sociale a tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile, precum și oferirea de oportunități acestora, prin elaborarea și implementarea unor politici de tineret, precum și prin îmbunătățirea permanentă a sistemului legislativ în domeniul protecției sociale;
 7. respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărui tânăr îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic.

Activitățile de tineret specifice unui centru (comunitar) de tineret desfășurate în condițiile legislației specifice, includ, fără însă a se limita la acestea, următoarele:

 1. facilitarea învățării nonformale prin cursuri de formare profesională, în funcție de nevoile tinerilor;
 2. servicii de informare, consiliere și orientare pentru tineri, inclusiv consiliere în domeniul carierei și antreprenoriatului;
 3. servicii de asistență pentru prevenirea și reducerea efectelor comportamentelor cu risc;
 4. promovarea activităților de voluntariat și participare activă a tinerilor la viața comunității;
 5. facilități pentru petrecerea timpului liber și activități sportive și culturale;
 6. servicii de consultanță pentru structurile neguvernamentale pentru tineret.

 

Având în vedere toate acestea, precum și rezultatele colectate în:

propunem Ministerului Tineretului și Sportului amendarea prevederilor existente privind Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret, precum și Strategia națională anuală cu privire la informarea și consilierea tinerilor cu următoarele propuneri:

Propunerile de politică publică – Temele, rezultatele audierilor și opiniile experților

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *