Structura PROGRAMELOR în domeniul tineretului

Autoritatea Națională pentru Tineret

Ordinul nr. 1245/2007 privind aprobarea Structurii programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul tineretului – 2007, a Metodologiei de finanțare a proiectelor de tineret în cadrul programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul tineretului – 2007 și a Metodologiei de finanțare a proiectelor de tineret la concursurile locale de proiecte de tineret

În vigoare de la 14 februarie 2007
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 14 februarie 2007
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Referatului Direcției programe pentru tineret, informare, cooperare și parteneriat cu SAT nr. 272 din 22 ianuarie 2007,
președintele Autorității Naționale pentru Tineret emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Structura programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul tineretului – 2007, prevăzută în anexa A care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Se aprobă Metodologia de finanțare a proiectelor de tineret în cadrul programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul tineretului – 2007, prevăzută în anexa B care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. – Se aprobă Metodologia de finanțare a proiectelor de tineret la concursurile locale de proiecte de tineret, prevăzută în anexa C care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. – Direcția programe pentru tineret, informare, cooperare și parteneriat cu SAT, Direcția economică și Direcția juridic și resurse umane din cadrul Autorității Naționale pentru Tineret vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. – Direcția programe pentru tineret, informare, cooperare și parteneriat cu SAT va comunica prezentul ordin tuturor celor interesați, în vederea punerii în aplicare.
Art. 6. – Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, orice altă dispoziție contrară se abrogă.
Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Tineret,
Karoly Borbely

București, 22 ianuarie 2007.
Nr. 1.245.
ANEXA A

STRUCTURA
programelor Autorității Naționale pentru Tineret în
domeniul tineretului – 2007

CAPITOLUL I
Programele Autorității Naționale pentru Tineret în
domeniul tineretului – 2007
Art. 1. – Programele Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul tineretului pe anul 2007, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, sunt:
a) Program de centre de tineret, denumit în continuare P1;
b) Program de susținere a acțiunilor de tineret, denumit în continuare P2;
c) Program de cercetare socială în domeniul tineretului, denumit în continuare P3.

CAPITOLUL II
P1 – Program de centre de tineret
Art. 2. – Scop: dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineret, conform legislației în domeniu.
Art. 3. – Obiectiv: crearea infrastructurii specifice serviciilor și programelor pentru tineret.
Art. 4. – Buget 2007: 1.500 mii lei.
Art. 5. – Indicatori 2007:
▪ indicatori de eficiență:
– cheltuieli medii/centru (mii lei): 48,41;
▪ indicatori de rezultate:
– tineri beneficiari ai serviciilor și programelor centrelor: 27.420;
– număr de centre: 36.
Art. 6. – Proiect eligibil: centru de tineret.

CAPITOLUL III
P2 – Program de susținere a acțiunilor de tineret
Art. 7. – Scop: realizarea măsurilor strategiei în domeniul tineretului.
Art. 8. – Obiectiv: dezvoltarea și diversificarea de acțiuni de tineret.
Art. 9. – Buget 2007: 2.500 mii lei.
Art. 10. – Indicatori 2007:
▪ indicatori de eficiență:
– cheltuieli medii/acțiune (mii lei): 20;
▪ indicatori de rezultate:
– tineri beneficiari: 17.000;
– număr de proiecte: 250.
Art. 11. – Proiecte eligibile:
– stagii/cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/videoteci; editări; tipărituri; multiplicări; inscripționări; campanii; caravane; expoziții; târguri; manifestări sportive și turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferințe; centre de resurse; bănci de date; bibioteci electronice; conferințe de presă; pagini WEB; evenimente, întâlniri de lucru la nivel național sau internațional, schimburi internaționale de tineret etc.

CAPITOLUL IV
P3 – Program de cercetare socială în domeniul tineretului
Art. 12. – Scop: cunoașterea tendințelor în evoluția socială a tineretului, în vederea fundamentării politicilor în domeniu.
Art. 13. – Obiectiv: evaluarea relației dintre nevoile tinerilor și politicile de tineret.
Art. 14. – Buget 2007: 500 mii lei.
Art. 15. – Indicatori 2007:
▪ indicatori de eficiență:
– costuri medii/lucrare de cercetare (mii lei): 100;
▪ indicatori de rezultate:
– fundamentări, concluzii, recomandări pentru politicile de tineret: 3.
Art. 16. – Proiecte eligibile:
– proiecte de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a strategiilor, programelor și acțiunilor de tineret; analiză documentară; analiză cantitativă (statistică); analiză calitativă; sondaj de opinie; focus-grup; interviu focalizat; studiu de caz etc.
ANEXA B

METODOLOGIE
de finanțare a proiectelor de tineret în cadrul programelor
Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul tineretului – 2007

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. – În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:
1. structuri asociative de și pentru tineret, denumite în continuare SAT, sunt asociații, persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc următoarele criterii:
1.1. scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor și cel puțin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, în cazul structurilor asociative de tineret;
1.2. scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor, în cazul structurilor asociative pentru tineret;
1.3. conducerea este asigurată de adunarea generală atât pentru structurile asociative de tineret, cât și pentru structurile asociative pentru tineret;
2. programe în domeniul tineretului – set de acțiuni/proiecte de tineret, denumite în continuare acțiuni/proiecte de tineret, în realizarea măsurilor/obiectivelor în domeniul tineretului;
3. acțiuni/proiecte de tineret – activități de și pentru tineret în implementarea programelor în domeniul tineretului:
a) activități de tineret: activități în beneficiul tinerilor, al comunității, al societății în general, în care sunt implicați în principal tineri;
b) activități pentru tineret: activități în beneficiul tinerilor, al comunității, al societății în general, în care nu sunt implicați în principal tineri;
4. parteneriat – relație de cooperare/colaborare între persoane fizice și/sau juridice, statuată prin convenție/protocol/contract în care se precizează responsabilitățile fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret.
Art. 2. – În domeniul tineretului, Autoritatea Națională pentru Tineret, denumită în continuare ANT, finanțează1), în baza bugetului aprobat pe programe, proiecte de tineret ale Direcției programe pentru tineret, informare, cooperare și parteneriat cu SAT, denumită în continuare DPTICP-SAT, Direcției de relații internaționale, denumită în continuare DRI, Direcției de strategie și evaluare pentru tineret, denumită în continuare DSET, direct sau prin instituțiile din subordine, și ale direcțiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, denumite în continuare DJT/DTMB, și proiecte de tineret ale SAT, după cum urmează:
a) proiecte de tineret proprii și/sau în parteneriat ale DPTICP-SAT, DRI, DSET, DJT/DTMB;
b) proiecte de tineret ale SAT, selectate la concursurile locale de proiecte de tineret, concursuri care se desfășoară conform metodologiei prevăzute în anexa C;
c) proiecte de tineret ale SAT, selectate la concursul național, concurs care face obiectul unei metodologii specifice;
d) alte proiecte de tineret ale SAT, aprobate de președintele ANT. În cazul acestor proiecte, documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) se transmit la ANT cu 30 de zile înainte de începerea proiectului de tineret.
1) Cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret și a altor prevederi legale în vigoare.
Art. 3. – Pentru P1 sunt finanțate proiecte de tineret proprii și/sau în parteneriat privind dotarea, susținerea și derularea activităților în cadrul centrelor de tineret, ale DPTICP-SAT, DJT/DTMB, conform calendarului de activități transmis de DJT/DTMB și aprobat de președintele ANT.
Art. 4. – (1) Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale ANT care se derulează pe teritoriul României sunt de competența DPTICP-SAT.
(2) Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale ANT care vizează studii și cercetări în domeniul tineretului sunt de competența DSET.
(3) Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale ANT care vizează proiecte internaționale sunt de competența DRI.
(4) Proiectele proprii care vizează schimburi de tineret în baza unor acorduri, tratate, parteneriate, memorandumuri internaționale sunt de competența DRI, care va informa DPTICP-SAT asupra finanțărilor acordate în cazul programelor comune.

CAPITOLUL II
Condiții și criterii de eligibilitate pentru SAT
și pentru proiecte de tineret în vederea finanțării
Art. 5. – Sunt eligibile SAT care:
a) respectă prevederile art. 1 pct. 1;
b) au depus următoarele documente:
b1) copie de pe hotărârea judecătorească de înființare, definitivă și irevocabilă;
b2) copii de pe statut și actul constitutiv, precum și modificările aduse acestora;
b3) copii de pe hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile, prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv;
b4) copie de pe situația financiară2) pe anul anterior, înregistrată la organul fiscal competent, cu excepția SAT înființate în anul în curs;
b5) copie de pe dovada de sediu;
b6) copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
2) Pentru proiectele de tineret depuse înainte de data limită de depunere a situației financiare la organul fiscal competent se va transmite ultima situație financiară înregistrată la acesta.
Art. 6. – Sunt eligibile proiectele de tineret ale SAT care:
a) se înscriu în programele ANT;
b) sunt depuse de structuri eligibile, conform art. 5;
c) asigură contribuția (în bani și/sau valorizată) de cel puțin 30% din valoarea proiectului de tineret;
d) sunt depuse de SAT care au respectat contractele anterioare cu ANT, după caz.

CAPITOLUL III
Finanțarea și derularea proiectelor de tineret
Art. 7. – În vederea finanțării proiectelor de tineret sunt necesare:
1. formularul de finanțare, conform anexei nr. 1, pentru proiectele de tineret ale SAT;
2. formularul de finanțare este însoțit obligatoriu de:
a) documentele prevăzute la art. 5 lit. b);
b) curriculumul vitae al responsabilului de proiect de tineret;
c) împuternicirea responsabilului de proiect de tineret pentru derularea acestuia, în situația în care acesta nu este președintele SAT;
d) programul detaliat al proiectului de tineret;
e) în situația în care acestea există, dovada altor contribuții (convenția/protocolul/contractul în care se precizează responsabilitățile, inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret);
f) dovada contribuției proprii (30%);
g) o succintă descriere a proiectelor de tineret derulate de SAT în ultimele 12 luni, după caz;
h) invitație din partea organizatorilor3), redactată într-o limbă de circulație internațională sau traducere legalizată (cu mențiunea clară a condițiilor financiare în care urmează a se derula proiectul);
i) confirmarea de participare4) din partea invitaților străini;
3. notă de oportunitate, pentru proiectele de tineret ale DPTICP-SAT, DRI, DSET și DJT/DTMB*);
4. referat*);
5. propunere de angajare*);
6. contract/notă de comandă*);
7. decont de cheltuieli, conform anexei nr. 2, pentru SAT;
8. ordonanțare de plată*).
3) Pentru acțiunile cu componentă internațională desfășurate în alte țări.
4) Pentru acțiunile cu componentă internațională desfășurate în România.
*) Documente întocmite de DPTICP-SAT, DRI, DSET și DJT/DTMB.
Art. 8. – Pentru realizarea proiectului de tineret se pot face decontări până la 70% din valoarea contractului de finanțare, în timpul desfășurării activităților proiectului de tineret, dacă acesta are o durată mai mare de 15 zile, prin decontări parțiale, pe baza documentelor justificative legal întocmite.
Art. 9. – (1) ANT își rezervă dreptul de a verifica modul de derulare al proiectelor.
(2) La proiectele de tineret, salariații DJT/DTMB cu atribuții în domeniul programelor de și pentru tineret și reprezentanții ANT, desemnați să participe, beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret.

CAPITOLUL IV
Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret
Art. 10. – Pentru justificarea cheltuielilor, SAT/instituția trebuie să prezinte următoarele documente:
1. pentru SAT, adresa de înaintare a decontului de cheltuieli, care se completează conform anexei nr. 2;
2. factura SAT, în original, în care sunt detaliate (în funcție de caz, pe cantități/persoane/zile) categoriile de cheltuieli efectuate, conform contractului de finanțare încheiat cu ANT/DJT/DTMB;
3. documentele justificative, în copie și în original (facturi, facturi fiscale și/sau bonuri fiscale), care au stat la baza emiterii facturii către ANT (DPTICP-SAT, DSET, DRI, DJT/DTMB).
Documentele justificative în original se restituie SAT. Copiile care rămân la decont trebuie să fie ștampilate și certificate de SAT cu mențiunea „copie, conform cu originalul”;
4. documente privind achiziții publice;
5. pentru SAT, declarație pe propria răspundere, conform anexei nr. 7;
6. lista de participanți, obligatorie pentru proiectele care includ cheltuieli cu privire la masă și/sau cazare și/sau transport și/sau tratații, care se întocmește conform anexei nr. 3;
7. împuternicirea responsabilului de proiect de tineret al SAT pentru decontarea cheltuielilor, în situația în care acesta nu este președintele SAT;
8. raportul de evaluare, semnat de către responsabilul de proiect al SAT sau al instituției, care trebuie să cuprindă date referitoare la:
8.1. proiectul de tineret: perioada, locul de desfășurare, participanți/beneficiari;
8.2. concordanța dintre obiectivele propuse și rezultatele obținute;
8.3. contribuția realizată a partenerilor;
8.4. mediatizarea proiectului de tineret; se vor atașa în mod obligatoriu copii de pe articolele prin care s-a realizat mediatizarea, iar în situația în care aceasta s-a realizat în cadrul unor emisiuni radio sau televizate se vor preciza postul, data și emisiunea;
8.5. minusuri și plusuri în desfășurarea proiectului de tineret, sugestii;
8.6. concluzii, mențiuni, după caz.
Art. 11. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocația de masă sunt:
a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată și ștampilată de unitatea prestatoare;
b) facturile și bonurile fiscale, în cazul în care s-a aprobat finanțarea de alimente;
c) de regulă, alocația de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun – 15%, prânz – 50%, cină – 35% din valoarea totală a acesteia.
Art. 12. – Documentul justificativ pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanților este factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată și ștampilată de unitatea prestatoare.
Art. 13. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:
a) biletele de tren pentru transportul pe calea ferată, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale, fără a putea depăși drepturile de această natură care se pot acorda salariaților instituțiilor publice, și tabelul cu participanții care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat și ștampilat, întocmit conform anexei nr. 4;
b) biletele pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace, și tabelul cu participanții care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat și ștampilat, întocmit conform anexei nr. 4;
c) bonurile fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personală, efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale pentru salariații instituțiilor publice, și tabelul cu participanții care au beneficiat de contravaloarea transportului, semnat și ștampilat, întocmit conform anexei nr. 4;
d) biletele pentru transportul cu avionul și pentru transportul pe căile de navigație fluvială, efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispozițiilor legale, și tabelul cu participanții care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat și ștampilat, întocmit conform anexei nr. 4;
e) factura fiscală și foaia de parcurs, în copie (cu mențiunea „copie conform cu originalul”), pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispozițiilor legale.
Art. 14. – Documentul justificativ pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri și servicii este factura fiscală.
Art. 15. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziții de materiale consumabile sunt:
a) factura fiscală sau bonul fiscal;
b) avizul de însoțire a mărfii, după caz;
c) nota de recepție și constatare de diferențe pentru bunurile intrate în gestiunea SAT/instituției;
d) bonul de consum.
Art. 16. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea sunt:
a) factura fiscală sau bonul fiscal;
b) avizul de însoțire a mărfii, după caz;
c) nota de recepție și constatare de diferențe pentru bunurile intrate în gestiunea SAT/instituției;
d) bonul de consum;
e) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat.
Art. 17. – Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activități social-culturale sunt: factura fiscală, factură sau alte formulare ori documente cu regim special, aprobate potrivit legii.
Art. 18. – Documentele justificative pentru decontarea premiilor acordate de ANT sunt:
1. pentru premii în obiecte:
a) factura fiscală sau bonul fiscal;
b) avizul de însoțire a mărfii, după caz;
c) nota de recepție și constatare de diferențe pentru bunurile intrate în gestiunea SAT/instituției;
d) bonul de consum;
e) procesul-verbal de acordare a premiilor, conform anexei nr. 8;
2. pentru premii în bani: procesul-verbal de acordare a premiilor, conform anexei nr. 8.
Art. 19. – Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 se va face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 20. – (1) Achizițiile publice se efectuează în condițiile legii.
(2) Dosarul de achiziții publice se transmite finanțatorului ANT (DPTICP-SAT, DRI, DSET, DJT/DTMB) la depunerea decontului de cheltuieli.
Art. 21. – (1) Contractul de finanțare se semnează cu minimum 5 zile înainte de începerea proiectului de tineret.
(2) Orice modificare trebuie adusă la cunoștința finanțatorului în scris înainte de producerea acesteia și în cazul aprobării se consemnează într-un act adițional la contractul de finanțare.
Art. 22. – Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit finanțatorului în termen de 15 zile lucrătoare de la terminarea proiectului de tineret.
Art. 23. – Se vor accepta spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanțare ca perioadă de derulare a proiectului de tineret.
Art. 24. – ANT poate dispune neacordarea finanțării pentru proiectele de tineret ale SAT care nu respectă prevederile contractului de finanțare.
Art. 25. – (1) Pentru proiectele proprii și/sau în parteneriat ale DJT/DTMB, pentru proiectele câștigătoare la concursul local, precum și pentru alte proiecte aprobate de către președintele ANT și finanțate și derulate prin DJT/DTMB, plata sumelor decontate se va face de către ANT, în baza facturii emise de către DJT/DTMB, în care se detaliază categoriile de cheltuieli efectuate și care este însoțită de copii de pe facturile/bonurile fiscale, detaliate, care au stat la baza emiterii acesteia, ștampilate și certificate de către conducătorul instituției cu mențiunea „copie conform cu originalul”.
(2) Pentru P2, DJT/DTMB are obligația de a transmite factura către ANT în termen de maximum 5 zile de la finalizarea proiectului propriu sau în parteneriat ori de la data primirii decontului de cheltuieli de la SAT, în cazul proiectelor câștigătoare la concursul local și al proiectelor aprobate de către președintele ANT și finanțate și derulate prin DJT/DTMB.
(3) Pentru P1:
a) pentru activitățile de tineret, DJT/DTMB are obligația de a transmite factura către ANT în termen de maximum 5 zile de la finalizarea activității;
b) pentru susținerea centrului de tineret, DJT/DTMB are obligația de a transmite factura către ANT în termen de maximum 5 zile de la data emiterii facturii de către prestatorul de servicii.
ANEXA C

METODOLOGIA
de finanțare a proiectelor de tineret la concursurile locale
de proiecte de tineret

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. – Obiectivele și măsurile pentru concursurile locale de proiecte de tineret, denumite în continuare concursuri, datele de organizare a acestora, perioada de derulare a proiectelor de tineret, precum și suma aferentă fiecărui județ se stabilesc de către președintele ANT.

CAPITOLUL II
Condiții și criterii de eligibilitate pentru SAT și pentru proiecte
de tineret în vederea finanțării la concursurile locale
Art. 2. – Sunt eligibile SAT care:
a) respectă prevederile art. 1 pct. 1 din anexa B;
b) au depus următoarele documente:
b1) copie de pe hotărârea judecătorească de înființare, definitivă și irevocabilă;
b2) copii de pe statut și actul constitutiv, precum și modificările aduse acestora;
b3) copii de pe hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile, prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv;
b4) copie de pe situația financiară1) pe anul anterior înregistrată la organul fiscal competent, cu excepția SAT înființate în anul în curs;
b5) copie de pe dovada de sediu;
b6) copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
1) Pentru concursurile care se desfășoară înainte de data limită de depunere a acestora la organul fiscal competent, se va transmite ultima situație financiară înregistrată la acesta.
Art. 3. – Sunt eligibile proiectele de tineret ale SAT, care:
a) se înscriu în obiectivele și măsurile stabilite de ANT pe perioada pentru care se organizează concursurile;
b) sunt depuse de SAT eligibile conform art. 2;
c) asigură contribuția (în bani și/sau valorizată) de cel puțin 30% din valoarea proiectului de tineret;
d) realizează cel puțin punctajul minim de apreciere;
e) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activității de tineret;
f) sunt depuse de SAT care au respectat contractele anterioare cu ANT, după caz.

CAPITOLUL III
Organizarea concursurilor locale de proiecte de tineret
Art. 4. – (1) Anunțarea publică a concursurilor se face obligatoriu prin:
a) anunț într-un ziar local de mare tiraj;
b) afișare la sediul DJT/DTMB.
(2) Data apariției anunțului în ziar și afișarea la sediul DJT/DTMB trebuie să fie cu minimum 21 de zile calendaristice înainte de data organizării concursului.
(3) Anunțul va cuprinde data și locul desfășurării concursului, termenul limită de depunere a proiectelor de tineret, precum și locul de unde se pot obține informații cu privire la metodologia de finanțare.
(4) Metodologia de finanțare se poate obține de la sediul DJT/DTMB și pe site-ul www.e-tineret.ro.
Art. 5. – Depunerea proiectelor de tineret
(1) Proiectul de tineret se completează în două exemplare. Formularul de finanțare prezentat în anexa nr. 1 se depune și se înregistrează la secretariatul DJT/DTMB, în plic sigilat, până în preziua concursului.
(2) Plicul, pe lângă cele două exemplare din formularul de finanțare, trebuie să mai conțină:
a) documentele prevăzute la art. 2 lit. b);
b) curriculumul vitae al responsabilului de proiect de tineret;
c) împuternicirea responsabilului de proiect de tineret pentru derularea acestuia, în situația în care acesta nu este președintele SAT;
d) programul detaliat al proiectului de tineret;
e) dovada altor contribuții, în situația în care acestea există (convenția/protocolul/contractul în care se precizează responsabilitățile, inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret);
f) dovada contribuției proprii (30%);
g) o succintă descriere a proiectelor de tineret derulate de SAT în ultimele 12 luni, după caz.
Art. 6. – Selecția proiectelor de tineret
(1) Selecția proiectelor de tineret se realizează pe baza punctajului de apreciere, obținut prin cuantificarea următoarelor calificative: nesatisfăcător – 1 punct, satisfăcător – 2 puncte, bine – 3 puncte, foarte bine – 4 puncte, conform anexei nr. 5.
(2) Pentru a fi selectat în vederea finanțării, proiectul de tineret trebuie să obțină minimum 13 puncte, nerealizarea acestora descalificând proiectul.
(3) Dacă la criteriile de la 1 până la 5 proiectul primește 1 punct, acesta este descalificat.
(4) Selecția proiectelor de tineret se realizează de către comisia de selecție cu următoarea componență:
a) președinte: directorul DJT/DTMB;
b) membri:
b1) salariatul/salariații DJT/DTMB cu atribuții în domeniul programelor. În situația în care, în cadrul unei direcții, acesta/aceștia se află în imposibilitatea participării (concedii medicale, concedii pentru îngrijirea copilului etc.) sau postul este vacant, directorul direcției va nominaliza un salariat din cadrul instituției, care se va ocupa de organizarea concursului și va face parte din comisia de selecție;
b2) contabilul șef al DJT/DTMB.
(5) Membrii comisiei de selecție acordă, pe baza formularului de apreciere prevăzut în anexa nr. 6, un punctaj care se calculează prin însumarea calificativelor cuantificate. Punctajul final al fiecărui proiect de tineret se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de selecție.
(6) Proiectele de tineret primesc finanțare, în limita sumei aprobate, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
Art. 7. – (1) În urma concursului se va întocmi un raport cu rezultatele acestuia, care va fi semnat de către membrii comisiei.
(2) Afișarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data desfășurării concursului, la sediul DJT/DTMB.
(3) Raportul cu rezultatele concursului, însoțit de un exemplar din proiectele depuse, va fi transmis la ANT, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data concursului, prin serviciul de poștă/curierat rapid.
Art. 8. – Contestații
(1) Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la data afișării.
(2) Contestațiile se depun la sediul ANT sau se transmit prin fax la numărul 021/317.13.29.
(3) Răspunsul la contestații se transmite prin fax și ulterior prin poștă atât contestatarilor, cât și direcțiilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii.
(4) Analiza contestațiilor se efectuează de către comisia de contestații constituită în acest scop la nivelul ANT, prin ordin al președintelui.
Art. 9. – În termen de o zi lucrătoare de la comunicarea contestațiilor, DJT/DTMB va întocmi, va afișa și va comunica la ANT raportul final de concurs.

CAPITOLUL IV
Finanțarea și derularea proiectelor de tineret
Art. 10. – Proiectele de tineret selectate în urma concursului vor face obiectul contractelor de finanțare care se vor încheia între DJT/DTMB și SAT, în baza unui referat întocmit de către responsabilul de proiect de tineret din partea DJT/DTMB.
Art. 11. – (1) Suma aferentă fiecărui județ se repartizează astfel: maximum 40% pentru proiectele proprii și/sau în parteneriat ale DJT/DTMB și diferența pentru proiectele de tineret ale SAT.
(2) În situația în care suma repartizată pentru proiectele SAT (minimum 60% din valoarea sumei alocate fiecărui județ) nu se alocă la concursul local de proiecte de tineret, aceasta se poate redistribui doar la propunerea directorului DPTICP-SAT, cu aprobarea președintelui ANT.
(3) Pentru realizarea proiectului de tineret se poate deconta până la 70% din valoarea contractului de finanțare, în timpul desfășurării activităților proiectului de tineret, dacă acesta are o durată mai mare de 15 zile, prin decontări parțiale, pe baza documentelor justificative legal întocmite.
Art. 12. – În vederea finanțării proiectelor de tineret dosarul cuprinde:
1. formularul de finanțare, conform anexei nr. 1, pentru proiectele de tineret ale SAT;
2. formularul de finanțare este însoțit obligatoriu de:
a) documentele prevăzute la art. 5 lit. b);
b) curriculumul vitae al responsabilului de proiect de tineret;
c) împuternicirea responsabilului de proiect de tineret pentru derularea acestuia, în situația în care acesta nu este președintele SAT;
d) programul detaliat al proiectului de tineret;
e) dovada altor contribuții, în situația în care acestea există (convenția/protocolul/contractul în care se precizează responsabilitățile, inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret);
f) dovada contribuției proprii (30%);
g) documente privind achizițiile publice, dacă este cazul;
h) o succintă descriere a proiectelor de tineret derulate de SAT în ultimele 12 luni, după caz;
3. notă de oportunitate, pentru proiectele de tineret ale DPTICP-SAT, DRI, DSET și DJT/DTMB*);
4. documente privind achizițiile publice;
5. referat*);
6. propunere de angajare*).
*) Documente întocmite de DPTICP-SAT, DRI, DSET și DJT/DTMB.
Art. 13. – (1) ANT își rezervă dreptul de a verifica modul de derulare a proiectului.
(2) La proiectele de tineret, salariații DJT/DTMB cu atribuții în domeniul programelor și reprezentanții ANT desemnați să participe beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret.

CAPITOLUL V
Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret
Art. 14. – Decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor de tineret aprobate la concursuri se face în conformitate cu prevederile cap. IV din anexa B – Metodologia de finanțare a proiectelor de tineret în cadrul programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul tineretului – 2007.
ANEXA Nr. 1 la anexele B și C

Număr de înregistrare: . . . din . . /. . ./. . .
(se completează de către finanțator)

FORMULAR DE FINANȚARE
A. Date privind SAT
Denumirea:
Adresa sediului:
Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Județul/Sectorul: Localitatea: Codul:
Numărul total al membrilor/Numărul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani:
Scop:
Banca/Sucursala:
Cont (lei):
Codul fiscal:
Telefon: Fax:
E-mail: Website:
Altele:
Echipa de conducere (nume/funcție/adresă)

Responsabil proiect de tineret:
B. Date privind proiectul de tineret
1. Titlul:
2. Perioada De la: Până la:
3. Locul de
desfășurare Localitatea: Județul:
4. Buget: Total: Solicitat de la ANT/DJT/DTMB:
5. Precizați programul ANT, tipul proiectului, obiectivul și măsura din PNAT 2005-2008, în care se înscrie proiectul de tineret
Program ANT Tip proiect:
Obiectiv/măsură:
6. Rezumat (o descriere concisă și clară a proiectului de tineret)

7. Justificare/Problema identificată (de ceș undeș a cuiș care este problemaș)

8. Scop (un țel, o stare dorită, stadiul în care va ajunge problema)

9. Obiective (pași definiți, rezultate scontate, ce doresc să obțin, progrese în atingerea scopului) SMART și/sau să permită măsurarea performanței
Obiectiv
10. Indicatori (unități de măsură a performanței; arată ce măsoară; cuantifică faptele)
Indicatorii stabiliți pe obiectiv Denumirea indicatorului Standardul (măsura stabilită a fi atinsă)
Indicatori cantitativi (cifre, fapte, timp, servicii, persoane. . )
Indicatori calitativi (efecte, progresul, cât de bine, bun. . , %, a/b)
Indicatori financiari (cheltuieli medii, cost/ beneficiu. . , lei)
11. Activități (mijloace, metode, ceea ce facem pentru a obține rezultatele scontate, a atinge obiectivele)
Nr. activității Denumirea activității Perioada de desfășurare Modul de realizare Resursele alocate
A1
A2
A3
12. Rezultate (beneficii, ceea ce se obține prin eliminarea sau diminuarea problemei)

13. Participanți/Beneficiari (cei implicați direct și indirect, dar și cei pentru care se fac cheltuielile)
Total Numărul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani
Participanți
Beneficiari
14. Monitorizare (colectarea informațiilor; urmărirea resurselor și activităților: ceș cineș cumș)
Ce se monitorizează Cine monitorizează

Metode de colectare a datelor (bifați rubrica) [ ] Observații [ ] Jurnal
[ ] Interviuri [ ] Statistici
[ ] Informații calitative [ ] Chestionare
[ ] Discuții în grup [ ] Alte metode:
15. Evaluare (măsurarea și compararea performanțelor cu standardele stabilite, emiterea de judecăți privind progresul înregistrat în atingerea obiectivelor, ce și mai ales cum vom pune în evidență aceste aspecte)
Ce se evaluează Metode de evaluare Cine evaluează

16. Parteneri Enumerați partenerii dumneavoastră în cadrul proiectului de tineret. Pentru fiecare partener completați un formular de tipul celui de mai jos:
Partener 1
Denumirea partenerului:
Adresa:
Telefon: fax:
E-mail: website:
Persoana de contact:
Responsabilități (Atribuții; Contribuții):
17. Mediatizare (indicați modalitățile de promovare a acțiunii de tineret și a imaginii ANT – spoturi audio/video, contracte de publicitate – machetă/articol, pentru care se vor anexa respectivele contracte)

18. Buget (totalitatea nevoilor și disponibilităților financiare, o planificare financiară)
Nr. crt. Categorie de cheltuieli Număr de unități Cost unitar Număr de persoane Cost total
– lei – Contribuție SAT
– lei – Alte contribuții
– lei – Contribuție ANT*)
– lei –

TOTAL

*) – Cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret;
– cheltuielile pentru tratații se acordă doar pentru acțiunile proprii și în parteneriat ale ANT, DJT/DTMB.

C. Declarație
Declar pe propria răspundere că toate informațiile din această cerere de finanțare și toate celelalte informații atașate la cerere sunt în conformitate cu realitatea.
Responsabil proiect de tineret:

Numele și prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la anexele B și C
– antet SAT –

DECONT DE CHELTUIELI
ADRESA DE ÎNAINTARE
nr. …… din ……
Către: ANT (DJT/DTMB)
Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului de tineret ………, care a avut loc în localitatea …………, în perioada ………, în valoare de ………… lei, finanțat în baza Contractului nr. …… din ……, conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:

Nr. crt. Felul, nr. și data documentului Emitentul Denumirea cheltuielii Valoarea

Decontul mai cuprinde:
– nota de intrare-recepție – dacă este cazul;
– bonuri de consum – dacă este cazul;
– bilete (transport, intrare muzee etc.) – dacă este cazul;
– exemplar tipărituri promoționale realizate – dacă este cazul;
– lista de participanți – obligatorie pentru proiectele care includ cheltuieli cu privire la masă și/sau cazare și/sau transport și/sau tratații;
– raport de evaluare – obligatoriu;
– dosarul de achiziții publice;
– declarație pe propria răspundere.
Semnătura conducătorului SAT
Semnătura contabilului/directorului economic al SAT
Ștampila SAT
ANEXA Nr. 3 la anexele B și C
– antet SAT/instituție –

LISTA PARTICIPANȚILOR
Proiectul de tineret …………………………..
Localitatea …………………………………..
Perioada ……………………………………..

Nr. crt. Numele și prenumele SAT/instituția Data nașterii Semnătura

………………………………………………………….
(semnătura responsabilului de proiect al SAT/instituției și ștampila)
ANEXA Nr. 4 la anexele B și C
– antet SAT/instituție –

TABEL
cu participanții care au beneficiat de contravaloarea transportului:
Proiectul de tineret …………………………..
Localitatea …………………………………..
Perioada ……………………………………..

Nr. crt. Numele și prenumele Ruta Seria biletului Suma Semnătura

…………………………………………………………
(semnătura responsabilului de proiect al SAT/instituției și ștampila)
ANEXA Nr. 5 la anexele B și C

PUNCTAJ DE APRECIERE

Nr. crt. Proiectul de tineret CRITERII DE APRECIERE Punctajul maxim 24 de puncte
1. Obiectivele sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste și încadrabile în timp – SMART 4
2. Există concordanță între scop, obiective, indicatori și activități 4
3. Definirea clară a participanților și beneficiarilor 4
4. Bugetul este estimat realist în concordanță cu activitățile planificate 4
5. Consistența acțiunilor de mediatizare 4
6. Valoarea parteneriatelor încheiate 4
ANEXA Nr. 6 la anexele B și C

FORMULAR DE APRECIERE
Denumirea proiectului de tineret: …………………………..
Numele și prenumele membrului comisiei: …………………….

Nr. crt. Proiectul de tineret CRITERII DE APRECIERE Punctajul obținut
1. Obiectivele sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste și încadrabile în timp – SMART
2. Există concordanță între scop, obiective, indicatori și activități
3. Definirea clară a participanților și beneficiarilor
4. Bugetul este estimat realist în concordanță cu activitățile planificate
5. Consistența acțiunilor de mediatizare
6. Valoarea parteneriatelor încheiate
Data: …………………………………………
Semnătura: …………………………………….
Punctaj total acordat: ………………………….
ANEXA Nr. 7 la anexele B și C

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul, ……………………………………, domiciliat în localitatea …………….., județul/sectorul …………………, str. ……………………… nr. …, bl. …, ap. …, identificat prin CI/BI …………………., CNP ……………………………., în calitate de reprezentant al ……………………., în proiectul ……………………………., declar sub răspundere penală că datele și actele furnizate ANT/DJT/DTMB sunt autentice, astfel:
1. procedurile pentru cumpărarea directă și/sau atribuirea contractului de achiziție publică s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
2. planul de activități, bugetul stabilit și contribuția partenerilor la realizarea proiectului au fost în conformitate cu documentele încheiate;
3. participanții care se regăsesc în lista prezentată la decont au beneficiat de serviciile prevăzute în contractul de finanțare;
4. nu există alte elemente referitoare la proiect, pe care finanțatorul ar fi trebuit să le cunoască și nu au fost comunicate de către organizatorul/solicitantul finanțării.
NOTĂ:
Declarația pe propria răspundere trebuie semnată în fața unui reprezentant al ANT1)/(DJT/DTMB)2)
1) Salariatul ANT – responsabil de proiect.
2) Persoana desemnată de conducerea DJT/DTMB.
ANEXA Nr. 8 la anexele B și C

PROCES-VERBAL1)
Încheiat astăzi, ……………….., cu ocazia premierii ……………………. la concursul ………….., organizat în cadrul acțiunii ………………………………

Juriul format din:

Numele și prenumele Instituția

A desemnat:
următorii câștigători:

Premiul obținut (valoarea premiului sau obiectul) Numele și prenumele câștigătorului Vârsta Nr./Seria BI/CI Semnătura

1) Procesul-verbal se va adapta în funcție de specificul acțiunii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *