Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România

Ministerul Educației Naționale – MEN

Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România din 19.11.2014

În vigoare de la 24 noiembrie 2014

Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 3070/2015.
Ultimul amendament în 21 ianuarie 2015.

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. –(1)Prezenta metodologie-cadru reglementează modul de organizare și funcționare a centrelor de consiliere și orientare în carieră, denumite în continuare CCOC, constituite ca structuri fără personalitate juridică la nivelul instituțiilor de învățământ superior de stat sau particular din România.

(2)Consilierea și orientarea carierei pe tot parcursul vieții se referă la totalitatea serviciilor și activităților care ajută persoanele de orice vârstă și în orice moment al existenței lor să facă alegeri în sfera educațională, de formare sau muncă și să își gestioneze cariera.

(3)Prezenta metodologie-cadru are la bază principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite în învățământul superior de stat, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 2. –Activitatea de consiliere și orientare în carieră a CCOC se adresează:

a)studenților instituției de învățământ superior în care funcționează, indiferent de programul de studiu pe care aceștia îl frecventează sau de forma de învățământ, inclusiv studenților veniți la studii prin programe de mobilități;

b)elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate încheiate cu unități din învățământul preuniversitar;

c)absolvenților proprii sau ai altor universități.

Art. 3. –CCOC are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunități de angajare a tinerilor din sistemul educațional, prin activități de consiliere și orientare în carieră care vizează:

a)orientarea și consilierea elevilor/studenților astfel încât aceștia să fie capabili să își poată planifica și gestiona în mod optim propriul traseu educațional;

b)reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum și de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;

c)facilitarea relației dintre studenți și piața muncii, astfel încât aceștia să cunoască nevoile și provocările reale ale pieței muncii;

d)creșterea angajabilității studenților în domeniile de studiu absolvite.

Art. 4. –Activitatea CCOC presupune:

1.informarea, orientarea și consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenților prin oferirea următoarelor servicii:

a)consiliere educațională și vocațională;

b)consiliere și evaluare psihologică;

c)consiliere în carieră;

d)elaborarea de materiale destinate informării, orientării și consilierii;

2.acțiuni legate de creșterea gradului de inserție pe piața muncii a studenților și absolvenților, prin oferirea unor servicii precum:

a)sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;

b)organizarea de prezentări de companii;

c)sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor transversale ale studenților;

d)realizarea de studii și analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenților pe piața muncii, impactul serviciilor de consiliere și orientare profesională, precum și propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;

e)elaborarea și aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserției pe piața muncii;

f)participări la activități organizate de către alumni;

3.informarea și consilierea elevilor asupra rutelor educaționale și ocupaționale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul național al calificărilor în învățământul superior și Cadrul național al calificărilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de tip „zilele porților deschise”, târguri educaționale, vizite tematice etc.;

4.informarea și consilierea studenților asupra rutelor educaționale și ocupaționale din cadrul instituțiilor de învățământ superior, pentru cicluri de învățământ superioare.

 

CAPITOLUL II
Structura organizatorică

Art. 5. –(1)CCOC trebuie să aibă în componență:

a)psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;

b)consilieri de carieră;

c)sociologi;

d)cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenților și absolvenților.

(2)Numărul angajaților din cadrul CCOC se stabilește pornind de la numărul de studenți înmatriculați în cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de cel puțin 1 consilier de carieră/psiholog/2.000 de studenți înmatriculați.

Art. 6. –(1)CCOC se subordonează academic senatului universității și administrativ rectorului.

(2)CCOC este condus de un cadru didactic coordonator sau de o persoană încadrată ca personal didactic auxiliar care are formarea profesională inițială ori continuă în unul dintre domeniile: psihologie, sociologie, științele educației, numit director al CCOC, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administrație. Acesta prezintă anual consiliului de administrație un raport asupra serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul instituțiilor de învățământ superior.

Art. 7. –În stabilirea planului anual de activități și în desfășurarea activităților curente CCOC poate colabora cu organizațiile studențești legal constituite din instituția de învățământ superior.

Art. 8. –Baza materială necesară desfășurării activităților CCOC se asigură de către instituția de învățământ superior organizatoare.

 

CAPITOLUL III
Dispoziții finale

Art. 9. –Finanțarea CCOC se face prin bugetul consolidat al universității. În scopul asigurării/dezvoltării activității CCOC, instituția de învățământ superior poate atrage fonduri nerambursabile și alte resurse extrabugetare.

Art. 10. – În maximum 6 luni de la publicarea prezentei metodologii-cadru în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiecare instituție de învățământ superior acreditată va elabora propria metodologie de aplicare, aprobată de către senatul universității, cu respectarea prevederilor prezentei metodologiicadru.

Art. 11. – Prezenta metodologie-cadru intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *