Legea privind ucenicia la locul de muncă și Normele de aplicare

Parlamentul României

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

În vigoare de la 08 februarie 2006

Formă aplicabilă de la 07 august 2013

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 164/2017; OUG 60/2018; OUG 96/2018.
Ultimul amendament în 11 mai 2019.

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. –(1)Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

(2)Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.

Art. 2. –Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt:

a)să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obține o calificare în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării;

b)să permită angajatorilor să își asigure forța de muncă calificată, de calitate, în funcție de cerințele proprii;

c)să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;

d)să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a soluționa problema piețelor de muncă segmentate;

e)să contribuie la creșterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea socială și împlinirea personală;

f)să promoveze dialogul social și să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

Art. 3. –Ucenicia la locul de muncă se adresează:

a)persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă;

b)angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Art. 4. –În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a)angajator – persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă;

b)ucenic – persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voință proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări;

c)furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiți în continuare furnizori – unități și instituții de învățământ, angajatori, alți formatori, autorizați/acreditați pentru calificarea respectivă;

d)coordonatorul de ucenicie – salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă și care are obligația de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfășurarea și evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupațional corespunzător ocupației în care se califică ucenicul;

e)contract de prestări de servicii de formare profesională – contractul încheiat între angajator și furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului și susținerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.

Art. 5. –Angajatorul are obligația de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competențelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

 

CAPITOLUL II
Contractul de ucenicie

Art. 6. –(1)Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

(2)Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie se fac în condițiile respectării reglementărilor Legiinr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la ucenicie și la contractul individual de muncă.

(3)Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, și se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă județean, respectiv al municipiului București. Obligația de încheiere a contractului de ucenicie, în formă scrisă, revine angajatorului.

(4)Anterior începerii activității, contractul de ucenicie se înregistrează și în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(5)Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde și următoarele clauze referitoare la:

a)denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;

b)denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

c)numele coordonatorului de ucenicie și calificarea acestuia;

d)locul/locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională;

e)durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă;

f)obligațiile suplimentare ale angajatorului;

g)obligațiile ucenicului;

h)alte clauze, potrivit legii.

(6)Obligațiile suplimentare ale angajatorului sunt:

a)să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporțional cu timpul lucrat;

b)să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional;

c)să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică și practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)să asigure finanțarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanțat din alte surse.

(7)Obligațiile ucenicului sunt:

a)să desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;

b)să participe la pregătirea teoretică și practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c)să susțină și să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică, pentru obținerea certificatului de calificare profesională.

(8)Drepturile și obligațiile angajatorului și ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil și ale regulamentelor interne, după caz.

(9)Modelul-cadru al contractului de ucenicie se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. –(1)Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii;

b)a împlinit vârsta de 16 ani;

c)nu are calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

d)îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare.

(2)Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici și următoarele categorii:

a)cetățenii străini, precum și apatrizii care au obținut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;

b)cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European și membrii de familie ai acestora.

(3)Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă.

(4)Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreținere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.

Art. 71. – Ucenicii care, după perioada de probă, încetează contractul de ucenicie din motive imputabile lor pot beneficia de un alt program de ucenicie numai după o perioadă de 2 ani de la data încetării contractului de ucenicie.

Art. 8. –(1)Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă și:

a)persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care a fost autorizată;

b)întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

(2)Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregătește ucenici având în același timp și calitatea de coordonator de ucenicie.

(3)Dispozițiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie sunt aplicabile și în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadrați de asociațiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

Art. 9. –(1)Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a)6 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;

b)12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

c)24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;

d)36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

(2)Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare.

(3)Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupație.

(4)Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.

(5)Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

(6)Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână.

 

CAPITOLUL III
Statutul ucenicului

Art. 10. – (1)Persoana încadrată în muncă în baza contractului de ucenicie are statut de ucenic.

(2)La încheierea contractului de ucenicie, părțile pot conveni ca, la încetarea acestuia:

a)activitatea ucenicului, după obținerea calificării, să continue cel puțin o perioadă egală cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în condițiile legii, pentru exercitarea ocupației în care ucenicul a fost calificat, dacă angajatorul a finanțat programul de ucenicie;

b)ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanțată de angajator în condițiile în care nu respectă termenii contractuali prevăzuți la lit. a).

Art. 11. – (1)Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii, de prezenta lege și, după caz, de legile speciale care reglementează acea ocupație.

(2)Ucenicul beneficiază de dispozițiile legale aplicabile celorlalți salariați, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

Art. 12. – În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligația să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică și practică, precum și toate condițiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat și coordonatorul să își îndeplinească sarcinile în ceea ce privește formarea ucenicului.

 

CAPITOLUL IV
Organizarea uceniciei la locul de muncă

Art. 13. – (1)Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 1, 2, 3 și 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislația în vigoare și pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaționale.

Art. 14. – (1)Pregătirea ucenicului se desfășoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competențelor prevăzute de standardul ocupațional, respectiv de standardul de pregătire profesională.

(2)Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică și practică conform contractului de ucenicie.

Art. 15. – Evaluarea și certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulților.

 

CAPITOLUL V
Susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă

Art. 16. – (1)Finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:

a)resurse proprii ale angajatorilor;

b)sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice;

c)fonduri europene structurale și de investiții și fonduri publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj;

d)bugetul asigurărilor de șomaj;

e)alte surse legale constituite: donații, taxe etc.

(2)Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

(3)Prevederile alin. (2) nu se aplică:

a)pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie;

b)pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate.

(4)Suma lunară prevăzută la alin. (2)se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

(5)Modalitatea concretă de realizare a finanțării se detaliază prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 17. – Nu beneficiază de prevederile art. 16angajatorii care:

a)anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeași calificare;

b)organizează programe de ucenicie în același domeniu de activitate în care ucenicul deține deja o calificare ce cuprinde competențele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie;

c)în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie contract de ucenicie, cu excepția situației în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare;

d)se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau au restricții asupra acestora.

 

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 18. – (1)Angajatorii care beneficiază de prevederile art. 16 alin. (1) lit. c)și d)sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condițiile prezentei legi.

(2)În situația în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d)și art. 65 alin. (1)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. – Controlul respectării obligațiilor privind menținerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici și angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în temeiul art. 16, se efectuează de organele de control din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Art. 20. – Inspectorii de muncă au competența de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare și încetare a contractului de ucenicie în situațiile și în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 21. – Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, exercită controlul activității furnizorilor de formare autorizați ce desfășoară programe de formare pentru ucenicie la locul de muncă.

Art. 22. – Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie se soluționează conform prevederilor legale privind conflictele de muncă.

Art. 23. – Constituie contravenție și se sancționează de către persoanele cu atribuții de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1)și (3), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (2), (4)(6), art. 11, 12, art. 14 alin. (2)și art. 15.

Art. 24. – Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează și supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. – Măsurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, potrivit legislației în vigoare, și se vor acorda numai după autorizare, în condițiile legii.

Art. 26. – Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. IIVdin Legea nr. 179/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 279/2005 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actului modificator:

Art. II. – Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, își produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.

Art. IV. – În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va elabora și va supune spre aprobare modificarea și completarea Normelormetodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. –În tot cuprinsul Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, republicată, sintagma «Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice», iar sintagma «contract de ucenicie la locul de muncă» se înlocuiește cu sintagma «contract de ucenicie».”

Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă din 06.11.2013

În vigoare de la 18 noiembrie 2013

Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 618/2017; HG 80/2018; HG 772/2018; HG 423/2019.
Ultimul amendament în 28 iunie 2019.

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. –Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, republicată, denumită în continuare lege.

Art. 2. –(1)Formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, prevăzută la art. 1din lege, se organizează la inițiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizați în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare furnizori de formare.

(2)Formarea profesională prin ucenicie cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupație.

(3)Programele de formare profesională prin ucenicie la care participă ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularitățile specifice fiecărei categorii de persoane, în condițiile Legii nr. 448/2006privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. –Prin obiectivele sale, ucenicia ca modalitate de promovare a ocupării și formării profesionale:

a)oferă acces la o ofertă de angajare de bună calitate și în același timp de formare profesională de la momentul intrării în șomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învățământ prin sistemul de învățământ;

b)contribuie la integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor fără un loc de muncă;

c)contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei economice asupra pieței forței de muncă prin crearea de noi locuri de muncă ce pot fi ocupate de orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, care dorește să obțină în același timp un loc de muncă și o nouă calificare;

d)promovează angajarea unor categorii specifice de lucrători expuși riscului de a părăsi piața muncii, cum ar fi lucrătorii necalificați sau lucrătorii fără experiență profesională;

e)promovează implicarea activă a partenerilor sociali, de la toate nivelurile, în ceea ce privește conceperea și punerea în aplicare a învățării la locul de muncă pentru a adapta ucenicia la nevoile beneficiarilor și pentru a-i imprima un efect multiplicator în cadrul activităților de ocupare a forței de muncă;

f)promovează integrarea persoanelor în societate, prin muncă, inclusiv a celor marginalizate, defavorizate sau cu dizabilități;

g)contribuie la reducerea șomajului, ca o condiție esențială pentru consolidarea încrederii și pentru asigurarea sustenabilității sociale și politice a reformelor de pe piața muncii;

h)răspunde provocărilor structurale și instituționale de pe piața muncii cu accent pe segmentare, lipsa corelării între cererea și oferta de locuri de muncă și șomajul structural persistent în rândul persoanelor amenințate de sărăcie;

i)susține spiritul antreprenorial și economia socială, crearea de întreprinderi, în special de întreprinderi cooperatiste.

Art. 4. –(1)Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie au îndatorirea să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază își au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

(2)Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face prin completarea de către angajator a formularului prevăzut în anexa nr. 1la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele mențiuni:

a)la rubrica „Denumirea ocupației” se adaugă și sintagma „CU” care provine de la prescurtarea „contract de ucenicie”;

b)codul COR(6 caractere) specific ocupației pentru care se încheie contractul de ucenicie;

c)la rubrica durata încadrării în muncă se va completa durata contractului de ucenicie în funcție de nivelul de calificare prevăzut la art. 9din lege.

(3)Formularul prevăzut la alin. (2)se comunică în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și normele de punere în aplicare a acesteia.

Art. 5. –Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligația de a transmite la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București toate condițiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.

Art. 6. –Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația de a comunica separat pe site-ul instituției locurile de muncă vacante pentru ucenicie.

Art. 7. –(1)Atribuțiile, drepturile și obligațiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activității ucenicului se stabilesc, în condițiile Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional la contractul individual de muncă.

(2)Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea desfășurării activității de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intenționează să le modifice prin act adițional la contract.

Art. 8. –(1)Poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)este calificat pentru practicarea ocupației sau, după caz, a activității pentru care se organizează programul de ucenicie;

b)practică ocupația sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie;

c)are experiență de cel puțin 2 ani în ultimii 5 ani în ocupația sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;”.

d)nu are cazier judiciar;

e)este apt din punct de vedere fizic și psihic.

(2)Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)se demonstrează prin acte care atestă pregătirea de specialitate dobândită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru competențele vizate prin programul de ucenicie.

(3)Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)și c)se atestă prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverințe eliberate de angajator sau, după caz, alte documente specifice din care rezultă experiența profesională pentru domeniul ocupațional vizat prin programul de ucenicie.

Art. 9. –(1)Coordonatorul de ucenicie are, în principal, următoarele obligații:

a)să colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formării profesionale a ucenicului;

b)să elaboreze împreună cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupațional corespunzător ocupației;

c)să îndrume ucenicul și să supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate, prevăzut la lit. b);

d)să elaboreze lunar, pe baza planului de activitate prevăzut la lit. b), raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

(2)În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, coordonatorul de ucenicie are în principal următoarele drepturi:

a)să propună și să modifice, după caz, planul de activitate al ucenicului;

b)să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influențeze negativ activitatea ucenicului, inclusiv pe aspecte ce țin de colaborarea cu furnizorul de formare;

c)să propună acordarea de stimulente sau sancționarea ucenicului, în condițiile legii;

d)să primească o copie a contractului de ucenicie;

e)să aibă acces la situația pregătirii profesionale a ucenicului, în vederea completării raportului de monitorizare prevăzut la alin. (1) lit. d);

f)să asiste la examenul de absolvire în calitate de observator sau, după caz, să participe ca membru în comisia de examinare.

Art. 10. – (1)În cadrul programului de formare contractat potrivit prevederilor art. 4 lit. e)din lege, formarea practică a ucenicului este realizată sub îndrumarea și supravegherea formatorului furnizorului de formare.

(2)Furnizorul de formare poate conveni cu angajatorul ca supravegherea și îndrumarea formării practice a ucenicului, prevăzută la alin. (1), să se poată realiza și de către personalul de specialitate numit de angajator.

(3)Planificarea orară a pregătirii teoretice și practice a ucenicilor se stabilește de comun acord între angajator și furnizorul de formare profesională, în funcție de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităților specifice ale ucenicilor și a reglementărilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii.

Art. 11. – (1)Salariații angajatorului pot asigura formarea profesională a ucenicului/ucenicilor numai dacă aceștia au calitatea de formatori în condițiile legislației privind formarea profesională a adulților.

(2)Pentru a putea desfășura activitățile de la alin. (1), salariații angajatorului pot avea relații de muncă, în condițiile legii, cu furnizorul de formare cu care angajatorul a încheiat contractul de prestări de servicii de formare profesională, prevăzut la art. 4 lit. e)din lege.

 

CAPITOLUL II
Contractul de ucenicie

Art. 12. – (1)Contractul de ucenicie, prevăzut la art. 6 alin. (1)din lege, trebuie să conțină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clauzele prevăzute la art. 6 alin. (5)din lege.

(2)Modelul-cadru al contractului de ucenicie, prevăzut la art. 6 alin. (9)din lege, este prezentat în anexa nr. 1.

(3)Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, conform art. 6 alin. (3)din lege, și se evidențiază în registrul general de evidență a salariaților, cu mențiunea „CU”.

(4)Modelul planului de activitate prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b)este prezentat în anexa nr. 2.

(5)Modelul raportului de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d)este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 13. – (1)Contractul de ucenicie poate înceta pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, conform prevederilor art. 31 alin. (3)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2)În cazul în care contractul de ucenicie încetează pe durata perioadei de probă, la sfârșitul acestei perioade sau după expirarea perioadei de probă, dar înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, ucenicul beneficiază pentru perioada lucrată de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute de legislația muncii, de contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și de contractul de ucenicie.

Art. 14. – Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze ucenicului un exemplar original din contractul de ucenicie.

Art. 15. – (1)Prin sintagma „denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul”, prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a)din lege, se înțelege calificarea cuprinsă în Registrul național al calificărilor profesionale din România care corespunde ocupației pentru care se încheie contractul de ucenicie.

(2)Până la intrarea în vigoare a Registrului național al calificărilor profesionale din România se utilizează Nomenclatorulcalificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. – Prin sintagma „denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă”, prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. b)din lege, se înțelege denumirea furnizorului de formare care încheie cu angajatorul contractul de prestări de servicii de formare profesională prevăzut la art. 4 lit. e)din lege sau, după caz, denumirea angajatorului dacă acesta are calitatea de furnizor de formare.

Art. 17. – (1)Locul sau, după caz, locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională, prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. d)din lege, este/sunt stabilit/stabilite de către angajator în urma consultării cu furnizorul de formare.

(2)În situația în care competențele cuprinse în standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională nu pot fi dobândite la angajator, atunci locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională, prevăzute la alin. (1), pot fi stabilite de furnizorul de formare și la alți angajatori sau, după caz, furnizori de formare.

(3)Pentru asigurarea locurilor de instruire practică, furnizorul de formare poate încheia parteneriate cu alți angajatori sau, după caz, furnizori de formare, în baza unor convenții/contracte de colaborare, în care se stipulează cu claritate obligațiile părților.

Art. 18. – (1)Prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă», prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. e)din lege, se înțelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore pentru pregătirea teoretică și practică, pe niveluri de calificare, respectiv:

a)180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;

b)360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;

c)720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;

d)1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

(2)Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se organizează pe durata contractului de ucenicie, după încheierea perioadei de probă, potrivit planificării prevăzute la art. 10 alin. (3).

(3)Perioadele de formare profesională alternează cu timpul de muncă alocat realizării atribuțiilor specificate în fișa postului.

(4)Timpul alocat programului de formare profesională este corelat cu scopul, obiectivele, conținuturile formării teoretice și practice.

Art. 19. – (1)Pentru a încheia un contract de ucenicie, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)din lege, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă primește de la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, dispoziția de repartizare, conform anexei nr. 2la Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Dispoziția, prevăzută la alin. (1), se anexează la contractul de ucenicie.

Art. 20. – (1)Documentele necesare persoanelor prevăzute la art. 19 alin. (1)în vederea încheierii contractului de ucenicie sunt:

a)actul de identitate, în original și în copie;

b)certificatul de naștere, în original și în copie;

c)actele de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare, în original și în copie;

d)certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e)dispoziția de repartizare, prevăzută la art. 19;

f)declarație pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

(2)Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 7 alin. (2)din lege sunt:

a)pașaportul sau, după caz, actul de identitate, în original și în copie;

b)autorizația de muncă, după caz;

c)actele de studii, recunoscute și/sau echivalate, potrivit legii, care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie, pe niveluri de calificare conform prevederilor legale în vigoare, în original și în copie;

d)certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e)dispoziția de repartizare, prevăzută la art. 19;

f)declarație pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

(3)Actele în original pentru care se păstrează copia se restituie titularului.

(4)Datele cu caracter personal ale ucenicilor sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 201. – Prin «motive imputabile ucenicului», în sensul art. 20 alin. (1)și (2), lit. f), se înțelege:

a)încetarea raportului de muncă în temeiul art. 61 lit. a)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)încetarea raportului de muncă prin demisie, conform art. 81 alin. (1)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. – (1)Femeile aflate în situația prevăzută la art. 7 alin. (3)din lege au toate drepturile și obligațiile prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2)În cazul în care contractul de ucenicie nu încetează de drept în perioada suspendării, prin acordul părților, contractul de ucenicie poate fi prelungit conform art. 82 alin. (3)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finalizării programului de formare profesională.

(3)În cazul în care în perioada suspendării, contractul de ucenicie încetează respectând prevederile art. 49 alin. (5)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul de formare profesională eliberează o adeverință din care să reiasă numărul orelor de pregătire teoretică și practică efectuate de ucenic în cadrul programului de ucenicie.

(4)Pe baza adeverinței prevăzute la alin. (3), persoana care a avut calitatea de ucenic se poate înregistra la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, unde i se asigură servicii specializate, conform prevederilor Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru valorificarea orelor de pregătire teoretică și practică efectuate.

Art. 22. – (1)Perioada de probă, prevăzută la art. 9 alin. (2)din lege, este inclusă în durata pentru care se încheie contractul de ucenicie.

(2)Persoana selectată în vederea angajării ca ucenic este informată de angajator cu privire la durata perioadei de probă.

Art. 23. – Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 600/2007privind protecția tinerilor la locul de muncă.

 

CAPITOLUL III
Organizarea uceniciei la locul de muncă

Art. 24. – (1)Programele de formare profesională prin ucenicie se pot organiza la cererea angajatorilor care doresc să încheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, conform art. 7 alin. (1) lit. a)din lege.

(2)Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința o cerere în acest sens.

(3)Modelul cererii de la alin. (2) este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 25. – Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația de a comunica, separat pe site-ul instituției, următoarele informații:

a)locurile de muncă declarate vacante de angajatori, care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie;

b)numărul persoanelor care au solicitat un program de ucenicie.

Art. 26. – La programele de formare profesională prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare și consiliere privind cariera în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 27. – (1)În vederea pregătirii ucenicului, în sensul art. 14 alin. (1)din lege, angajatorul care nu este furnizor de formare încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională, prevăzut la art. 4 lit. e)din lege, cu un furnizor de formare.

(2)Contractul de prestări servicii de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se încheie după finalizarea perioadei de probă.

Art. 28. – Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse în programele de formare profesională prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

Art. 29. – La solicitarea persoanei care a avut statut de ucenic, angajatorul este obligat să elibereze orice document referitor la activitatea desfășurată în baza contractului de ucenicie.

 

CAPITOLUL IV
Susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă

Art. 30. – (1)Finanțarea formării profesionale prin ucenicie se realizează în condițiile art. 16din lege.

(2)În situația în care participarea la ucenicie este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de acesta, potrivit art. 197 alin. (1)coroborat cu art. 193 lit. d)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 31. – (1)Finanțarea uceniciei din sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice se face în condițiile respectării Legii nr. 32/1994privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Pentru finanțarea uceniciei în condițiile alin. (1) se încheie un contract de sponsorizare.

(3)Contractul de sponsorizare se anexează în copie la contractul de ucenicie.

Art. 32. – Finanțarea formării prin ucenicie din fonduri europene structurale și de investiții se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului și a regulilor de eligibilitate, în vigoare la data încheierii contractului de ucenicie, cu respectarea condițiilor finanțatorului.

Art. 33. – (1)Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 16 alin. (2)din lege, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenție conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2)În situația în care convenția nu se încheie în termenul prevăzut la alin. (1), angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru acel contract de ucenicie.

(3)Convenția prevăzută la alin. (1)se încheie de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 95 alin. (11)din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4)În vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1)angajatorii depun următoarele documente:

a)actul de identitate al ucenicului, în copie.

b)contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie.

(5)Convenția prevăzută la alin. (1) se încheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute la art. 16 alin. (2)din lege.

Art. 34. – (1)Sumele prevăzute la art. 16 alin. (2)din lege se acordă de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, lunar.

(2)Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

(3)Sumele prevăzute la art. 16 alin. (2)din lege se acordă angajatorului care face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d).

(4)Prin valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzută la art. 16 alin. (2)din lege, se înțelege valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare în luna în care se face plata.

Art. 35. – (1)Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 16 alin. (2)din lege se efectuează în baza următoarelor documente care se depun de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă:

a)un tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6;

b)fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;

c)raportul de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d).

(2)Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 16 alin. (2)din lege nu se acordă.

(3)Prin excepție de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2)din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1)sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă.

(4)Perioada pentru care nu se acordă suma cuvenită potrivit art. 16alin. (2)din lege din motivele prevăzute la alin. (2)face parte din perioada de acordare a acestei sume.

(5)Stabilirea și încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2)din lege se fac în baza dispozițiilor emise de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în condițiile legii.

(6)Debitele provenite din acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2)din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.

(7)Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001privind semnătura electronică, republicată.

(8)În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2)din lege.

(9)Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (8) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la art. 16 alin. (2)din lege nu se acordă, această perioadă fiind inclusă în perioada de acordare a drepturilor respective.

Art. 36. – Suma cuvenită conform art. 16 alin. (2)din lege se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume.

Art. 37. – (1)Pentru a beneficia de finanțare în condițiile art. 16 alin. (2)din lege, la încheierea convenției, prevăzută la art. 33 alin. (1), angajatorul declară pe propria răspundere că anterior încheierii contractului de ucenicie nu a avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeași calificare.

(2)Declarația prevăzută la alin. (1) constituie secțiune distinctă în convenție.

 

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 38. – Modul de aplicare a reglementărilor cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie este supus controlului Inspecției Muncii, prin inspectorii de muncă.

Art. 39. – (1)Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate angajatorilor de ucenici.

(2)Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, pot solicita, în condițiile legii, inspectoratelor teritoriale de muncă, respectiv al municipiului București, informații cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate angajatorilor de ucenici.

Art. 40. – (1)Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București țin evidența angajatorilor care organizează programe de ucenicie și care își au sediul sau domiciliul în raza lor teritorială.

(2)În aplicarea alin. (1), agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București înființează și actualizează registrul angajatorilor de ucenici, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.

(3)Registrul angajatorilor de ucenici prevăzut la alin. (2) se publică și se actualizează lunar pe pagina de internet a agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, precum și pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 41. – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă elaborează și aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă procedura de control a activității furnizorilor de formare ce desfășoară programe de formare prin ucenicie.

Art. 42. – Anexele nr. 17fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1la norme

 


Modelul-cadru al contractului de ucenicie

 


CONTRACT DE UCENICIE
încheiat și înregistrat1cu nr. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . .

1Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, și se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă județean, respectiv al municipiului București. Obligația de încheiere a contractului de ucenicie, în formă scrisă, revine angajatorului.

A.Părțile contractante

1.Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(denumirea), în calitate de persoană juridică/fizică autorizată/întreprindere familială/individuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrată la registrul comerțului/autoritățile administrației publice locale din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată legal prin doamna/domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având obiectul de activitate3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod CAEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

2Se completează, după caz: reprezentant al persoanei juridice/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale/persoană fizică.

3Se va specifica numai obiectul de activitate care are legătură cu contractul de ucenicie.

și

2.Doamna/Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de ucenic(ă), domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , ap. . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesoare/posesor a/al BI/CI/pașaport seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . , eliberat(ă) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

am încheiat prezentul contract de ucenicie, în următoarele condiții asupra cărora am convenit.

B.Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie pentru obținerea calificării de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codul calificării4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4A se vedea, până la intrarea în vigoare a Registrului Național al Calificărilor din România, Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatoruluicalificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare.

C.Durata contractului

Prezentul contract de ucenicie se încheie pe o perioadă determinată de . . . . . . . . . . . . luni, cuprinsă între data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . și data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.Locul de muncă

D.1Activitatea de ucenicie la locul de muncă, prevăzută în fișa postului, se desfășoară la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(secția/atelierul/biroul/serviciul/compartimentul etc.) din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea acestuia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea acestuia)

În lipsa unui loc de muncă fix, ucenicul va desfășura activitatea astfel:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.2.Locul (locurile) de desfășurare a activității ucenicului:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.3.Coordonatorul de ucenicie:

1.Numele și prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Calificarea coordonatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.Felul muncii

1.Funcția/Ocupația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conform Clasificării ocupațiilor din România, codul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F.Atribuțiile postului

Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexată la contractul de ucenicie la locul de muncă.

F.1.Criteriile de evaluare a activității ucenicului

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G.Condiții de muncă

1.Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase (se completează după caz).

2.Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H.Timpul de muncă5

5Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână.

H.1.Durata timpului de muncă

a)O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de. . . . ore/zi,. . . . . . ore/săptămână.

b)Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ore zi/ore noapte).

c)Programul de lucru se poate modifica în funcție de prevederile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă
aplicabil.

d)Nu se efectuează ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră.

I.Concedii

I.1.Concediul de odihnă

Durata concediului anual de odihnă este de . . . . . . . . . . . . . . zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.2.Alte concedii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J.Salariul6

6Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

1.Salariul de bază lunar brut: . . . . . . . . . . . . . . . . . lei/lună.

2.Alte elemente constitutive:

a)sporuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

b)indemnizații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

c)prestații suplimentare în bani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

d)modalitatea prestațiilor suplimentare în natură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

e)alte adaosuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Orele suplimentare se prestează în condițiile legislației în vigoare.

4.Data/Datele la care se plătește salariul este/sunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K.Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncă

a)echipament individual de protecție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

b)echipament individual de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

c)materiale igienico-sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

d)alimentație de protecție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

e)alte drepturi și obligații privind sănătatea și securitatea în muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.Riscurile specifice locului de desfășurare a activității practice și teoretice

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.Alte clauze

a)Perioada de probă7este de . . . . . . . . . . . . . . zile calendaristice.

7Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare.

b)Perioada de preaviz în cazul concedierii este de . . . . . . . . . . . . . . . . . zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă.

c)Perioada de preaviz în cazul demisiei este de . . . . . . . . zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare/contractului colectiv de muncă aplicabil.

d)În cazul în care ucenicul urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute la art. 18 alin. (1)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor regăsi și în contractul de ucenicie la locul de muncă.

e)Alte clauze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M.Drepturi și obligații generale ale părților

1.Ucenicul are, în principal, următoarele drepturi:

a)dreptul de a se forma profesional în scopul obținerii certificatului de calificare, în conformitate cu standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională;

b)dreptul la salarizare pentru munca depusă;

c)dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

d)dreptul la concediu de odihnă anual;

e)dreptul la egalitate de șanse și de tratament;

f)dreptul la securitate și sănătate în muncă;

g)dreptul de a se consulta cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința respectării drepturilor și intereselor sale;

h)dreptul de a i se comunica raportul de monitorizare, elaborat de coordonatorul de ucenicie;

i)dreptul de a face observații scrise, în condițiile în care nu este de acord cu unele dintre informațiile cuprinse în raportul de monitorizare.

2.Ucenicul are, în principal, următoarele obligații:

a)obligația de a realiza norma de muncă, de a participa la programul de formare profesională sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;

b)obligația de a respecta disciplina muncii;

c)obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;

d)obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate și la locul de muncă;

e)obligația de a respecta secretul de serviciu, dacă este cazul;

f)obligația de a se forma profesional în scopul obținerii certificatului de calificare, în conformitate cu standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională;

g)obligația de a respecta indicațiile coordonatorului de ucenicie;

h)obligația de a participa la examenul de absolvire și de a depune toate diligențele necesare în vederea obținerii certificatului de calificare.

3.Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a)să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalității lor;

b)să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu și a celor de formare profesională;

c)să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;

d)să stabilească obiectivele de performanță individuală ale ucenicului și criteriile de evaluare.

4.Angajatorul are, în principal, următoarele obligații:

a)să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de ucenic, în condițiile legii;

b)să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de ucenic a solicitantului;

c)să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului;

d)să încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională autorizat, în cazul în care angajatorul nu are și calitatea de furnizor de formare profesională;

e)să suporte contravaloarea serviciilor de formare profesională, potrivit contractului de prestări de servicii de formare profesională;

f)să asigure măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă, în conformitate cu art. 24și 25din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;

g)să asigure ucenicului un coordonator de ucenicie;

h)să asigure verificarea periodică a modului în care se desfășoară activitatea ucenicului;

i)să asigure toate condițiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să își îndeplinească sarcinile în ceea ce privește formarea profesională a ucenicului;

j)să asigure ucenicului, în cazul în care raporturile de muncă ale coordonatorului de ucenicie se suspendă sau încetează, continuarea coordonării pregătirii profesionale de către un alt coordonator de ucenicie;

k)să nu utilizeze ucenicul la prestarea unor munci care nu au legătură cu calificarea sau cu ocupația pentru care se pregătește;

l)să colaboreze cu furnizorul de formare profesională autorizat la elaborarea planului de activitate a ucenicului și a raportului de monitorizare.

N.Dispoziții finale

Prevederile prezentului contract de ucenicie la locul de muncă se completează cu dispozițiile:

a)Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/național, înregistrat sub nr. . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Municipiului București/Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

c)Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

O.Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării prezentului contract de ucenicie la locul de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, conform dispozițiilor legale, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

P.Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract de ucenicie la locul de muncă sunt soluționate de instanța judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii.

Q.Prezentului contract i se anexează următoarele documente:

Q.1.Dispoziția de repartizare

Q.2.Fișa postului – în copie

Q.3.Contractul de prestări de servicii de formare profesională, în cazul în care angajatorul nu este furnizor autorizat

Q.4.Autorizația angajatorului ca furnizor de formare profesională

Q.5.Planul de activitate al ucenicului

Prezentul contract de ucenicie se încheie în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, iar un exemplar se depune la inspectoratul teritorial de muncă.

 

Numele și prenumele ucenicului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele reprezentantului angajatorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2la norme

 


PLANUL DE ACTIVITATE AL UCENICULUI1

1Se elaborează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.

Denumirea angajatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul unic de înregistrare (CUI): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forma de organizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obiectul de activitate al angajatorului1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Se elaborează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.

Activitatea (clasa CAEN): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea calificării pentru care se organizează programul de ucenicie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul din nomenclatorul calificărilor2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2A se vedea, până la intrarea în vigoare a Registrului național al calificărilor din România, Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatoruluicalificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul calificării: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea ocupației/funcției/meseriei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul conform Clasificării ocupațiilor din România: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Condiții de acces3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3Condițiile de acces pentru persoanele care urmează să încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sunt cele prevăzute în art. 7din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

Denumirea standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

A.
Planul de formare profesională4

4Se completează de furnizorul de formare autorizat împreună cu angajatorul.

 

Unități de competență5 Elemente de competență Denumirea modulului de pregătire teoretică Activități planificate de instruire teoretică corespunzătoare elementului de competență Numărul de ore afectate pentru instruirea teoretică Denumirea modulului de pregătire practică Activități planificate de pregătire practică corespunzătoare elementului de competență Numărul de ore afectate pentru instruirea practică
TOTAL x x x x x

5Se preia din standardul ocupațional.

 

B.
Planul de muncă al ucenicului6

6Se completează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.

 

Activități preluate din fișa postului, corespunzătoare fiecărui element de competență Elemente de competență specifice fiecărei atribuții7 Durata activității exprimată în ore
1 1.
2.
. . .
2
3

7Se preiau din standardul/standardele ocupațional/ocupaționale.

 

Numele coordonatorului de ucenicie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele reprezentantului furnizorului de formare autorizat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3la norme

 


RAPORT DE MONITORIZARE
a planului de activitate a ucenicului

Luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .

Numele ucenicului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. contractului de ucenicie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ocupația/Funcția/Meseria/Codul conform Clasificării ocupațiilor din România: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea calificării1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Denumirea calificării pentru care s-a încheiat contractul de ucenicie.

 


Situația lunară a activității desfășurate de ucenic

 

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE UCENIC, DIN CARE:
Muncă prestată în folosul angajatorului Formare profesională, din care:
Data Scurtă descriere a activității prestate2 Durata3 Conținutul tematic pentru instruirea teoretică Durata Conținutul tematic pentru instruirea practică Durata

2Denumirea activității, preluată din fișa postului corespunzătoare fiecărui element de competență, inclusiv formare profesională.

3Durata în ore a activității depuse de ucenic în folosul angajatorului.

Observații formulate de coordonatorul de ucenicie

(Se vor consemna aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competențelor, modul de implicare a ucenicului în procesul de formare, modul de utilizare a resurselor alocate, precum și dovezi ale îndeplinirii activității/atribuției și formării elementului/elementelor de competență.)

 

Calificativul propus de coordonatorul de ucenicie:

○ Insuficient

○ Suficient

○ Bine

○ Foarte bine

 

Numele coordonatorului de ucenicie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele reprezentantului angajatorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Am luat cunoștință:
Numele ucenicului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4la norme

 


CERERE
pentru a beneficia de un program de ucenicie

1.Numele și prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Actul de identitate: tip . . . . . . , seria . . . . . . nr. . . . . ., data eliberării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., autoritatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; cod numeric personal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Data nașterii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Domiciliul/Reședința: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . . . . . . . . . , ap. . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel. fix . . . . . . . . . . . . . . , tel. mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Ultima formă de învățământ absolvită:

Tipul actului de absolvire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Act de absolvire: seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , data eliberării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autoritatea emitentă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prin prezenta solicit să beneficiez de un program de formare prin ucenicie, conform prevederilor potrivit Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru una din următoarele ocupații:

1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menționez că sunt persoană aflată în căutarea unui loc de muncă și dețin Carnetul de evidență1nr. . . . . . . . . . .

1Se va completa numărul carnetului de evidență prevăzut la anexa nr. 5la Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doamnei/Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Director executiv al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5la norme

 


CONVENȚIE
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului………./Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul………., având funcția de………., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică)………., cu sediul/adresa în………., județul………., telefon………., cod fiscal (CUI)………., cont IBAN………., deschis la Banca………., reprezentată prin doamna/domnul………., având funcția de………., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1.Angajatorul se obligă:

a)să mențină raporturile de muncă ale doamnei/domnului . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . ., încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale din Contractul de ucenicie la locul de muncă nr. . . . . . . . . . ., încheiat în data de . . . . . . . . . ., cu perioada de probă de . . . . . . . . . . care expiră la data de . . . . . . . . . ., durata contractului fiind de la data de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .;

b)să restituie în totalitate agenției sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru ucenic plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, în cazul în care contractul de ucenicie prevăzut la lit. a) încetează anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat acest contract, în temeiul art. 18 alin. (2)din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;

c)să depună la agenție, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar, potrivit art. 16 alin. (2)din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:

-tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările și completările ulterioare;

-fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;

-raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d)din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările și completările ulterioare;

d)să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2)din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare;

e)să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.

2.Agenția se obligă să acorde suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2)din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acesteia conform prevederilor art. 36din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările și completările ulterioare.

3.Agenția are dreptul de a controla:

a)îndeplinirea condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2)din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare;

b)respectarea de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

4.În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2)din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.

5.Angajatorul, prin prezenta convenție, declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penalpentru fals în declarații, următoarele:

a)nu se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, nu are activitățile suspendate sau restricții asupra acestora, la momentul încheierii convenției;

b)în ultimul an nu a fost în raporturi de muncă cu persoana menționată la pct. 1 lit. a);

c)anterior încheierii contractului de ucenicie, nu a avut un alt contract de ucenicie cu persoana menționată la pct. 1 lit. a), pentru aceeași calificare;

d)nu organizează programe de ucenicie în același domeniu de activitate în care ucenicul de la pct. 1 lit. a)deține deja o calificare ce cuprinde competențele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie.

Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București și un exemplar pentru . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

 

Agenția
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(L.S.)
Angajatorul
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . . . .
(L.S.)

ANEXA Nr. 6la norme

Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contul/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul fiscal (CUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . /Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


TABEL NOMINAL
cu ucenicii încadrați în muncă conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru stabilirea sumelor cuvenite lunar angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj

luna . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

 

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Convenția nr.
. . . . . . /. . . . . .
Numărul orelor efectiv lucrate din care ore de formare profesională incluse în programul de formare profesională1 Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat Observații
0 1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
Total sume cuvenite

1Potrivit art. 9 alin. (4)din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă și orele de formare se plătesc numai dacă ucenicul a participat la programul de formare. În acest context angajatorul beneficiază de prevederile art. 16 alin. (2)din aceeași lege numai dacă ucenicul frecventează programul de formare.

NOTE:

1.Coloana 1 se completează cu numele și prenumele ucenicului.

2.Coloana 2 se completează cu codul numeric personal al ucenicului.

3.Coloana 3 se completează cu numărul și data convenției încheiate pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2)din Legea nr. 279/2005, republicată.

4.Coloana 4 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate de ucenic.

5.Coloana 5 se completează cu suma totală care se cuvine lunar pentru ucenic.

6.Coloana 6 se completează, după caz, cu: data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă; nr. de ore absențe de la programul de formare.

 

Angajatorul
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . . . .
(LS)

ANEXA Nr. 7la norme

 


REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI

Județul . . . . . . . . . .

 

Nr. crt. Denumirea angajatorului Date de contact Forma de organizare a angajatorului C.U.I. Calificarea Nivelul calificării Codul din Nomenclatorul calificărilor Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională Sursa de finanțare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1 – Nr. crt.: numărul curent;

2 – Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;

3 – Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;

4 – Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;

5 – C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;

6 – Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului național al calificărilor din România;

7 – Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare;

8 – Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului național al calificărilor din România;

9 – Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională, autorizat, cu care angajatorul a încheiat contractul de formare profesională;

10 – Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului și data de încheiere a acestuia;

11 – Sursa de finanțare: se va completa sursa de finanțare a programului de ucenicie, respectiv resurse proprii ale angajatorilor/sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice/fonduri europene structurale și de investiții/bugetul asigurărilor pentru șomaj/alte surse legale constituite (donații, taxe).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *