Legea privind practica elevilor și studenților

Parlamentul României

Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților

În vigoare de la 27 iulie 2007

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 9/2015.
Ultimul amendament în 15 ianuarie 2015.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. –Practica este activitatea desfășurată de elevi și studenți, în conformitate cu planul de învățământ, care are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de aceștia în cadrul programului de instruire.

Art. 2. –Practicantul este elevul sau studentul care desfășoară activități practice pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță cu specializarea pentru care se instruiește.

Art. 3. –(1)Organizatoul de practică este unitatea sau instituția de învățământ preuniversitar, respectiv universitar, care desfășoară activități instructiv-educative și formative.

(2)Partenerul de practică este o societate comercială, o instituție centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfășoară o activitate în corelație cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și care poate participa la procesul de instruire practică a studenților și elevilor.

 

CAPITOLUL II
Elemente organizatorice

Art. 4. –(1)Practica elevilor și studenților se organizează și se desfășoară pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenții, după caz, încheiată între organizator și partenerul de practică.

(2)Unitățile și instituțiile de învățământ pot fi organizatoare de practică atât pentru elevii și studenții proprii, cât și pentru cei care provin de la alte unități și instituții de învățământ.

Art. 5. –Activitatea de practică se poate desfășura cu program săptămânal sau cumulat, la sfârșit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învățământ.

Art. 6. –Practica se desfășoară pe baza unei/unui programe analitice/portofoliu de practică, întocmită/întocmit de instituția de învățământ a practicantului.

Art. 7. –Durata practicii este cea cuprinsă în planul de învățământ.

Art. 8. –Formele de evaluare, de notare și creditele acordate pentru activitatea de practică sunt cuprinse în planul de învățământ.

Art. 9. –Activitatea de practică inclusă în planul de învățământ este obligatorie și constituie condiție de promovare.

 

CAPITOLUL III
Obligațiile părților

 

SECȚIUNEA 1
Partenerul de practică

Art. 10. –Partenerul de practică are următoarele obligații generale:

a)să dețină o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică și tehnologică – necesară valorificării cunoștințelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire;

b)să aibă specialiști cu studii medii și superioare care să coordoneze și să participe la evaluarea desfășurării practicii elevilor și studenților;

c)să desfășoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activității de practică a elevilor și studenților în condiții normale, fără a se depăși ora 20,00.

(2)Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), activitatea de practică a elevilor și studenților se realizează de către partenerii de practică din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, oricând pe parcursul a 24 de ore, în condiții stabilite prin ordin al ministrului/conducătorului instituției.

Art. 11. –Pe perioada de practică, partenerul de practică împreună cu reprezentantul unității sau al instituției de învățământ urmăresc și înregistrează prezența la activitate a practicantului și semnalează eventualele abateri unității sau instituției de învățământ.

Art. 12. –Partenerul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea și urmărirea activității de practică a elevilor și studenților.

Art. 13. –Partenerul de practică trebuie să îl ajute pe practicant să își urmărească programa analitică/portofoliul de practică, punându-i la dispoziție mijloacele necesare.

Art. 14. –Partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le va desfășura.

Art. 15. –(1)La sfârșitul activității de practică, în conformitate cu programa analitică/portofoliul de practică, organizatorul împreună cu partenerul de practică efectuează o evaluare a cunoștințelor practicantului și îi acordă un calificativ.

(2)Evaluarea și notarea finală se realizează la unitatea sau instituția de învățământ a practicantului.

Art. 16. –Evaluarea capacității partenerului de practică din punct de vedere logistic, tehnic, tehnologic și organizatoric este realizată de unitatea sau de instituția de învățământ de unde provin elevii sau studenții practicanți.

 

SECȚIUNEA a 2-a
Practicantul

Art. 17. –Practicanții au obligația de a desfășura activități conform programei analitice/portofoliului de practică, respectând durata și perioada impuse de unitatea sau de instituția de învățământ de unde provin.

Art. 18. –Practicanții au obligația să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică și normele de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor, specifice activității desfășurate.

Art. 19. –Prezența la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică.

Art. 20. –Practicantul participă activ la activitățile desfășurate de partenerul de practică, doar dacă acestea sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoașterii, dar numai după efectuarea de către acesta a instructajelor de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor, specifice acelor activități.

 

CAPITOLUL IV
Drepturile părților

Art. 21. –Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislației în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin negocierea remunerației.

Art. 22. –Pentru practicanții angajați, partenerul de practică efectuează evaluarea cunoștințelor, respectând conținutul programei analitice/portofoliului de practică.

Art. 23. –Organizatorii de practică, unități și instituții de învățământ, beneficiază de o subvenție financiară suplimentară, echivalentă cu 5% din alocația anuală pentru fiecare elev sau student. Sumele sunt utilizate exclusiv pentru organizarea și desfășurarea practicii.

Art. 24. –Unitățile și instituțiile de învățământ alocă partenerului de practică suma aferentă activității de practică pentru fiecare elev sau student, pe bază de contract.

 

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 25. –Activitatea de practică a elevilor și studenților este finanțată de la bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru specializările care au practica prevăzută în planurile de învățământ, ca activitate obligatorie.

Art. 26. –(1)Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului alocă sumele aferente pentru hrana și transportul elevilor și studenților care efectuează practică, în sistem cumulat, în alte localități decât cele în care își au sediile unitățile sau instituțiile de învățământ de la care provin.

(2)Sumele prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetul unităților și al instituțiilor de învățământ, ca organizatori de practică.

Art. 27. –Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului alocă sumele necesare numai unităților și instituțiilor de învățământ care înregistrează cheltuieli cu organizarea și desfășurarea activităților de practică.

Art. 28. –Toate sumele prevăzute la art. 26și 27se centralizează în bugetul anual al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 29. –Prevederile prezentei legi se aplică începând cu semestrul al II-lea al anului școlar/universitar 2007-2008.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75și ale art. 76 alin. (1)din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 iulie 2007.

Nr. 258.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *