Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului NAȚIONAL al Tineretului din România

Parlamentul României

Legea nr. 351/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Tineretului din România

În vigoare de la 25 august 2006

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 26 iulie 2006.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. –(1)Se înființează Consiliul Național al Tineretului din România, denumit în continuare CNTR, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, neguvernamentală și fără scop patrimonial.

(2)CNTR își desfășoară activitatea în baza prevederilor prezentei legi, a statutului propriu și a legislației în vigoare.

(3)CNTR este forul național care reprezintă principalul partener de tineret neguvernamental în raport cu autoritățile și instituțiile administrației publice cu atribuții în domeniul politicii de tineret.

Art. 2. –(1)Membru al CNTR poate fi orice federație de tineret de nivel național sau județean, orice structură asociativă neguvernamentală de tineret de nivel județean, precum și câte o organizație de tineret din cadrul fiecărui partid politic parlamentar sau care este recunoscută ca reprezentantă a acestuia în domeniul tineretului.

(2)Sunt considerate ca fiind de nivel național:

a)structurile neguvernamentale de tineret care au filiale în cel puțin 9 județe;

b)organizațiile de tineret ale partidelor politice care au filiale în cel puțin 21 de județe;

c)federațiile studențești care au filiale în cel puțin 5 centre universitare;

d)organizațiile de tineret ale minorităților naționale care au filiale în cel puțin 5 județe.

(3)Sunt considerate ca fiind de nivel județean structurile asociative de tineret înființate prin hotărâre judecătorească în județul respectiv și ai căror membri provin din municipiul reședință de județ și din cel puțin alte două localități ale județului.

Art. 3. –(1)Sediul CNTR se află în municipiul București.

(2)Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” va asigura un spațiu corespunzător pentru desfășurarea activităților CNTR, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. –(1)Scopul principal al CNTR este acela de a stimula participarea tineretului la viața socială, economică, politică, culturală și sportivă a țării, precum și de a susține și a promova interesele comune ale membrilor săi la nivel național și internațional.

(2)CNTR are următoarele obiective principale:

a)să reprezinte interesele membrilor săi în relațiile cu instituțiile publice cu responsabilități în problematica tineretului, precum și în cele cu alte structuri naționale sau internaționale;

b)să colaboreze cu autoritatea guvernamentală în domeniu pentru realizarea obiectivelor de interes național;

c)să sprijine programele și proiectele structurilor asociative neguvernamentale de tineret sau pentru tineret și să deruleze programe și proiecte proprii în folosul tineretului;

d)să sprijine dezvoltarea și consolidarea fenomenului asociativ din România;

e)să contribuie la elaborarea și implementarea politicii naționale în domeniul tineretului;

f)să contribuie la identificarea și soluționarea problemelor specifice de interes național pentru generația tânără;

g)să promoveze politici de recunoaștere a importanței rolului și locului tinerei generații în cadrul societății.

Art. 5. –(1)CNTR are următoarea structură organizatorică:

a)Camera națională, formată din:

1.structuri asociative neguvernamentale de tineret, care îndeplinesc condițiile minimale pentru a fi considerate de nivel național;

2.organizații de tineret din cadrul fiecărui partid politic parlamentar sau care sunt recunoscute ca reprezentante ale acestuia în domeniul tineretului;

b)Camera județeană, formată din consiliile județene ale structurilor asociative neguvernamentale de tineret.

(2)Consiliile județene ale structurilor asociative neguvernamentale de tineret sunt constituite din organizațiile de tineret prevăzute la art. 2 alin. (3).

(3)Vârsta maximă până la care o persoană poate ocupa o funcție de conducere în cadrul structurilor alese este de 35 de ani.

Art. 6. –(1)CNTR are următoarele organe de conducere:

a)Forumul național, format din câte un reprezentant al fiecărei structuri membre a CNTR;

b)Consiliul director, ales de Forumul național, format din:

1.președinte, ales din rândul reprezentanților structurilor asociative neguvernamentale de nivel național;

2.secretar general, ales din rândul reprezentanților structurilor asociative neguvernamentale de nivel național;

3.6 vicepreședinți, aleși după cum urmează:

-4 reprezentanți din partea organizațiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare;

-un reprezentant din partea organizațiilor de tineret ale minorităților naționale;

-un reprezentant al Camerei județene.

4.9 membri aleși după cum urmează:

-2 reprezentanți ai Camerei județene;

-un reprezentant din partea organizațiilor de tineret aparținând sau agreate de partidele politice parlamentare;

-2 reprezentanți din partea minorităților naționale;

-4 reprezentanți din partea structurilor asociative neguvernamentale de tineret de nivel național.

(2)Statutul CNTR este elaborat de Consiliul director și aprobat de Forumul național.

Art. 7. –(1)Fondurile necesare funcționării CNTR se prevăd anual, distinct, prin legea bugetului de stat, la titlul „Transferuri”, pe baza proiectului de buget înaintat de acesta.

(2)Alte surse de finanțare pot proveni din donații, legate, sponsorizări, subvenții de la autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale, precum și din venituri realizate din activități proprii sau din colaborări, desfășurate conform legii.

Art. 8. –La elaborarea politicilor guvernamentale în domeniul tineretului, Guvernul României, prin instituțiile sale abilitate, are obligația de a consulta CNTR.

Art. 9. –CNTR are obligația de a publica, în extras, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, raportul anual și bilanțul contabil.

Art. 10. –(1)Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziție contrară se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75și ale art. 76alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

 

București, 21 iulie 2006.

Nr. 351.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *