Legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Parlamentul României

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

În vigoare de la 23 aprilie 2011

Formă aplicabilă de la 22 decembrie 2015

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 105/2017; Codul Fiscal 2015; L 86/2018; L 203/2018; OUG 114/2018; OUG 26/2019; OUG 56/2019; L 132/2019.
Ultimul amendament în 18 iulie 2019.

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. –(1)În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a)zilier – persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un împuternicit al acestuia, contra unei remunerații;

b)beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar – persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional;

c)registrul electronic de evidență a zilierilor, denumit în continuare Registru – registru cu regim special, întocmit de către beneficiar sau un împuternicit al acestuia pentru a ține evidența zilnică a zilierilor;

d)activități cu caracter ocazional – activitățile care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

e)cotă forfetară – sumă de bani ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data plății, pentru fiecare zilier.

(2)Pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional și cetățenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române.

(3)Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari sau împuterniciți ai acestora în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepția:

a)serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a grădinilor botanice din subordinea universităților, pentru activitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g)și i);”.

b)unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. p)s);

c)Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, a institutelor naționale, stațiunilor didactico-experimentale ale universităților aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale și liceelor de profil aflate în subordinea Ministerului Educației Naționale, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)d), e2)și g).

d)instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. k).

e)unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. m)p).

e)instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. e1).

Art. 2. –Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.

Art. 3. –(1)Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar sau un împuternicit al acestuia se stabilește în condițiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.

(2)O persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani.

(3)Prin excepție de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

(4)Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate.

 

CAPITOLUL II
Desfășurarea activităților de către zilieri

Art. 4. –(1)Durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.

(2)Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopții. Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă.

(3)Zilierul minor poate presta activități necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepție, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani poate presta activități necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea și sănătatea personală.

(4)Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

(5)Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț, cu excepția activităților pentru care beneficiarul are încheiate contracte de prestări servicii cu terții, prestări servicii pentru care pot fi utilizați zilieri conform prevederilor art. 13din prezenta lege.

(6)O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

(7)Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier.

(8)Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Art. 41. – La data de 20 decembrie 2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor se achiziționează de Inspecția Muncii, în condițiile legii. Metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic de evidență a zilierilor.

Art. 5. –(1)Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are următoarele drepturi:

a)să stabilească activitățile pe care urmează să le desfășoare zilierul, locul executării activității și durata acesteia;

b)să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.

(2)Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are următoarele obligații:

a)să înființeze Registrul electronic de evidență a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele electronice de evidență a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului sau al unui împuternicit al acestuia și/sau la punctele de lucru, după caz;

b)să completeze Registrul electronic de evidență a zilierilor, înainte de începerea activității, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;

c)să prezinte Registrul electronic de evidență a zilierilor organelor de control abilitate;

d)să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum și cu privire la drepturile și obligațiile sale;

e)să plătească zilierului remunerația cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârșitul fiecărei zile; plata remunerației se poate realiza cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, respectiv lunar, în situația în care perioada de desfășurare a activității depășește 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar sau un împuternicit al acestuia; modalitatea de plată electronică și aspectele care privesc plata remunerației se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3)În domeniul securității și sănătății în muncă, beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are următoarele obligații:

a)să asigure securitatea și sănătatea în muncă a zilierilor;

b)să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activității și/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus și la măsurile de prevenire și protecție pe care trebuie să le respecte;

c)să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătății le permite desfășurarea activităților repartizate de beneficiar sau un împuternicit al acestuia;

d)să pună la dispoziție zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea și sănătatea acestora;

e)să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilieri;

f)să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicați zilieri;

g)să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activității; modalitatea de înregistrare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 6. –Cercetarea evenimentului în care au fost implicați zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.

Art. 7. –(1)Remunerația primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Calculul, plata și declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia.

(3)Pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul sau un împuternicit al acestuia nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. –(1)Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii care prestează în folosul său activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi.

(2)Pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare- inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, Registrul electronic de evidență a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmește lunar.

Art. 9. –(1)Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

(2)Calculul, plata și declararea contribuției de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia.

(3)Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opțional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(4)Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(5)În situația producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul sau un împuternicit al acestuia este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.

Art. 10. – În situația producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul sau un împuternicit al acestuia este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului sau a unui împuternicit al acestuia.

Art. 11. – (1)Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remunerație al cărei cuantum se stabilește prin negociere directă între părți, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(2)Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii.

(3)Dovada plății remunerației se face prin semnătura zilierului în Registru.

Art. 12. – (1)Zilierii au următoarele obligații în domeniul securității și sănătății în muncă:

a)să își însușească și să respecte măsurile de prevenire și protecție stabilite de beneficiar sau un împuternicit al acestuia;

b)să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziție de către beneficiar sau un împuternicit al acestuia;

c)să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

d)să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;

e)să comunice imediat beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea zilierilor;

f)să pună la dispoziția inspectorilor de muncă informațiile și documentele solicitate cu ocazia controlului.

(2)Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care folosește minori în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional are obligația de a respecta toate dispozițiile legale privitoare la protecția minorilor la locul de muncă.

Art. 13. – (1)Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

a)agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;

b)silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;

c)pescuit și acvacultură – diviziunea 03;

d)activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;

e)publicitate – grupa 731;

e1)activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

e2)creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;

f)activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa – clasa 5520;

g)creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149;

h)activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;

i)activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130;

j)restaurante – clasa 5610;

k)baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630;

l)activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9104.

m)hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55; facilități de cazare similare – clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;

n)facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;

o)activități ale bazelor sportive – clasa 9311;

p)activități ale cluburilor sportive – clasa 9312.

(2)Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL II1
Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră

Art. 131. – Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a beneficiarilor sau a unor împuterniciți ai acestora cu zilierii, în vederea stabilirii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de muncă.

Art. 132. – Activitatea de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră se realizează, pe teritoriul României, pe baza cererilor formulate de persoanele interesate să desfășoare activități ca zilieri și de persoanele interesate să beneficieze de munca unui zilier, de către agențiile de intermediere prevăzute la art. 133, acreditate potrivit Criteriilor și procedurii de acreditare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, procedurii de acreditare și notificare, suspendare și retragere a acreditării, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră și obligațiile agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră acreditate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 133. – (1)Agențiile de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră pot fi:

a)societăți înființate pe teritoriul României în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă – cod CAEN 7810;

b)societăți înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, în baza legislației statului de origine, care au fost supuse sau nu, după caz, unei condiții de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii în statul respectiv și care se stabilesc cu caracter permanent în România, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau prestează transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional.

(2)Societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, în baza legislației statului de origine nu a fost necesară obținerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supuse unor condiții de acreditare sau autorizare, în cazul prestării în România de activități de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se supun acreditării în condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 132ca și societățile din România, cu excepția celor care intenționează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, și care în cazul prestării activității lor în România se supun procedurii de notificare.

(3)Nu se supun acreditării în condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 132societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, în baza legislației statului de origine, care au fost supuse unei astfel de condiții de acreditare sau autorizare în statul de origine sau de proveniență.

Art. 134. – Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditați sau care au îndeplinit obligația de notificare a agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 277/2002privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pot presta servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră din România, pe teritoriul României, fără a se supune acreditării potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 132în condițiile în care, anterior, notifică agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București cu privire la prestarea acestor servicii și dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.

Art. 135. – Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenție acreditată potrivit prezentei legi pot presta activități pentru același beneficiar sau un împuternicit al acestuia pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Art. 136. – Agențiile de intermediere nu percep nicio taxă persoanelor fizice care doresc să desfășoare activități în condițiile prezentei legi în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar sau un împuternicit al acestuia.

 

CAPITOLUL II2
Măsuri privind activitatea zilierilor în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber

Art. 137. – (1)Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4)și (6)(8), în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, perioada în care un zilier poate presta activități pentru același beneficiar nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

(2)Beneficiarul activității sezoniere prevăzute la alin. (1) este persoana care are cel puțin 50 de ovine, 25 de caprine sau 3 bovine, după caz, generatoare de venit.

Art. 138. – (1)Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data plății, pentru fiecare lucrător, conform normei stabilite de venit/persoană potrivit prezentei legi.

(2)Plata cotei forfetare prevăzută la alin. (1) se face o dată pe an, în condițiile stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 139alin. (2).

(3)Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (2), din cota forfetară se transferă către bugetul asigurărilor sociale de stat sumele aferente contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1). Procedura se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale.

Art. 139. – (1)Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar potrivit art. 137se stabilește în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2)Norma de venit/persoană, prevăzută la art. 138alin. (1), se stabilește prin raportare la numărul de animale pe care le poate îngriji/supraveghea un zilier, de către o comisie interministerială formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice.

Art. 1310. – (1)Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (2), pentru activitatea desfășurată de către zilierii prevăzuți în prezentul capitol, cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2)Remunerația netă nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă și alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puțin cheltuieli de cazare și masă.

Art. 1311. – Pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, Registrul electronic de evidență a zilierilor prevăzut la art. 8 alin. (1)se întocmește lunar.

 

CAPITOLUL III
Răspunderea contravențională

Art. 14. – (1)Următoarele fapte săvârșite de beneficiar sau un împuternicit al acestuia și zilier constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a)încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;

b)încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)d), art. 5 alin. (3) lit. e)g)și art. 8 alin. (1)și (2), cu amendă de 6.000 lei;

c)încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constând în lipsa acordului pe care zilierul și beneficiarul sau un împuternicit al acestuia trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remunerației să se realizeze cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;

d)încălcarea prevederilor art. 7, cu amendă de 20.000 lei și interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existență a beneficiarului sau a unui împuternicit al acestuia;

e)beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care folosește zilieri pentru alte activități decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;

f)beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care folosește zilieri pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispozițiilor art. 4se sancționează cu amendă de 6.000 lei.

g)furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h)necomunicarea datelor, informațiilor, precum și neprezentarea tuturor înscrisurilor și oricăror altor date sau documente solicitate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin și care au legătură cu controlul efectuat, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

i)nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6)se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

(2)Prevederile alin. (1)se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 15. – (1)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), e)și f)se realizează de către inspectorii de muncă.

(2)Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d)se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(3)Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g)și h)se realizează de organele de control ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București.

 

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 16. – Litigiile dintre beneficiar sau un împuternicit al acestuia și zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluționează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfășurării activității zilierului.

Art. 17. – În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei și protecției sociale și ministrul finanțelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).

*)A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 831/600/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 3 iunie 2015, care a abrogat Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a Legii nr. 52/2011privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

ANEXA Nr. 1

 


Registrul electronic de evidență a zilierilor – model

Beneficiar sau un împuternicit al acestuia . . . . . . . . . .

CUI . . . . . . . . . .

Cod CAEN . . . . . . . . . .

 

Nr. crt. Data de desfășurare a activității Numele și prenumele zilierului Actul de identitate și CNP Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității Semnătura zilierului la începerea activității după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activității Nr. de ore lucrate Remunerația brută convenită Remunerația netă plătită Semnătura de confirmare de primire a banilor Loc pentru ștampila și semnătura beneficiarului sau a unui împuternicit al acestuia *) Acordul părinților/ reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*)A se vedea art. Vdin Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015.

ANEXA Nr. 2

 


INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
a Registrului electronic de evidență a zilierilor

1.Beneficiar sau un împuternicit al acestuia – se completează datele de identificare a beneficiarului sau a unui împuternicit al acestuia , după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.

2.CUI – codul unic de înregistrare a beneficiarului sau a unui împuternicit al acestuia.

3.Cod CAEN– diviziunea/grupa/clasa activității economice pentru care beneficiarul sau un împuternicit al acestuia s-a înregistrat să desfășoare activitatea.

4.În coloana nr. 1 – Nr. crt. – se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.

5.În coloana nr. 2 – Data de desfășurare a activității – se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.

6.În coloana nr. 3 – Numele și prenumele zilierului – se vor trece numele și prenumele zilierului.

7.În coloana nr. 4 – Actul de identitate și CNP – se vor trece tipul actului (BI, CI, pașaport), seria și numărul acestuia și codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

8.În coloana nr. 5 – Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității – zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității.

9.În coloana nr. 6 – Semnătura zilierului la începerea activității, după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă – zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității și după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă.

10.În coloana nr. 7 – Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activității – se vor trece explicit activitatea din CAENși locul unde se desfășoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).

11.În coloana nr. 8 – Nr. de ore lucrate – numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.

12.În coloana nr. 9 – Remunerația brută convenită – se va preciza suma stabilită prin negociere între părți.

13.În coloana nr. 10 – Remunerația netă plătită – se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.

14.În coloana nr. 11 – Semnătura de confirmare de primire a banilor – zilierul va semna pentru confirmarea primirii remunerației nete cuvenite la sfârșitul zilei de lucru.

15.În coloana nr. 12 – Loc pentru ștampila și semnătura beneficiarului sau a unui împuternicit al acestuia – beneficiarul sau un împuternicit al acestuia va semna și va aplica ștampila.

16.În coloana nr. 13 – Acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *