Legea privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și Normele de aplicare

Parlamentul României

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

În vigoare de la 12 martie 2014

Consolidarea din data de 05 septembrie 2019are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea Inr. 776 din 12 decembrie 2013

Include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 49/2014; L 164/2017; OUG 60/2018.
Ultimul amendament în 09 iulie 2018.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. –(1)Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, în scopul:

a)asigurării tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii;

b)consolidării competențelor și abilităților profesionale pentru adaptarea la cerințele practice și exigențele locului de muncă în vederea integrării în muncă;

c)dobândirii de experiență și vechime în muncă;

d)dobândirii de vechime în specialitate, după caz.

(2)Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepția profesiilor pentru care există reglementări speciale.

(3)Angajatorii care optează pentru organizarea de stagii pentru absolvenții de învățământ superior sunt obligați să respecte prevederile prezentei legi.

Art. 2. –În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a)stagiar – debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepția celor care dovedesc că au desfășurat, potrivit legii, activitate profesională în același domeniu, anterior absolvirii;

b)contractul de stagiu – un contract încheiat între angajator și stagiar, anexă la contractul individual de muncă;

c)angajator – persoana care se regăsește în situațiile prevăzute la art. 14din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)mentor – persoana desemnată de angajator care coordonează stagiarul pe durata stagiului și care participă la activitatea de evaluare;

e)evaluarea – procedura prin care se finalizează stagiul și care se află în responsabilitatea comisiei de evaluare;

f)perioada de stagiu – perioada de timp cuprinsă între data angajării și data finalizării stagiului și care se încheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverințe semnat/semnate de angajator;

g)comisia de evaluare – comisia ai cărei membri sunt desemnați conform deciziei angajatorului și care la sfârșitul perioadei de stagiu evaluează și eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare.

 

CAPITOLUL II
Organizarea perioadei de stagiu

Art. 3. –(1)Perioada de stagiu se desfășoară pe baza unui program de activități aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul.

(2)Programul de activități pe perioada stagiului cuprinde:

a)obiectivele și indicatorii de performanță cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;

b)planificarea activităților ce urmează să fie desfășurate, în funcție de nivelul competențelor și deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

Art. 4. –(1)Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă și a contractului de stagiu.

(2)Este interzisă utilizarea stagiarilor la prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor prevăzute în fișa postului și în contractul de stagiu.

Art. 5. –(1)La propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariații calificați, cu o experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul.

(2)Un mentor poate să coordoneze și să supravegheze, în același timp, cel mult 3 stagiari.

(3)Desfășurarea activității de coordonare a mentorului se include în programul normal de lucru al acestuia.

Art. 6. –Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sancționat cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)d)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar sancțiunea disciplinară nu a fost radiată, în condițiile legii.

Art. 7. –Mentorul are următoarele obligații:

a)coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu;

b)propune modalități de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului;

c)supraveghează modul de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar;

d)este membru în comisia de evaluare.

Art. 8. –(1)Comisia de evaluare întocmește, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:

a)descrierea activității desfășurate de stagiar;

b)gradul de realizare a obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități desfășurat în perioada de stagiu;

c)competențele și deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului ocupat și clauzelor contractului de stagiu;

d)conduita și gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;

e)concluzii privind desfășurarea perioadei de stagiu;

f)alte mențiuni.

(2)Modelul referatului de evaluare prevăzut la alin. (1)se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

(3)Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverință de finalizare a stagiului.

Art. 9. –(1)În cazul încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului ce are impact asupra derulării stagiului, mentorul are obligația de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar până în acel moment.

(2)Raportul întocmit în condițiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul și este avut în vedere de comisia de evaluare finală a stagiarului.

(3)În situația prevăzută la alin. (1), angajatorul, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul, numește, în condițiile art. 5, un alt mentor pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată.

Art. 10. – Prevederile art. 9se aplică în mod corespunzător și în situația sancționării disciplinare a mentorului cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)d)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. – (1)Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmește raportul de stagiu.

(2)Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activități desfășurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu și este avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului.

(3)Modelul raportului de stagiu prevăzut la alin. (1)se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

(4)Raportul de stagiu se înaintează de către stagiar conducătorului compartimentului în care acesta își desfășoară activitatea.

 

CAPITOLUL III
Procedura de evaluare a stagiarului

Art. 12. – Evaluarea activității stagiarului se realizează pe baza:

a)analizei gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți;

b)aprecierii nivelului de consolidare a competențelor și de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupații din domeniul în care acesta a efectuat stagiul;

c)raportului de stagiu prevăzut la art. 11.

Art. 13. – Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 14. – (1)Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunoștința stagiarului la data completării sale de către comisia de evaluare.

(2)Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate.

(3)Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverințe prin care se recunoaște finalizarea stagiului.

(4)În situația prevăzută la alin. (3), stagiarul poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoștință.

(5)Angajatorul este obligat să soluționeze contestația cel mai târziu în ultima zi a stagiului.

(6)După primirea răspunsului la contestație, stagiarul se poate adresa instanței judecătorești competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestație.

Art. 15. – (1)În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligația de a elibera stagiarului certificatul/adeverința de finalizare a stagiului.

(2)Certificatul/adeverința sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul.

(3)Modelul certificatului/adeverinței prevăzut/prevăzute la alin. (1)se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV
Contractul de stagiu

Art. 16. – (1)Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condițiile prezentei legi.

(2)Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepția situațiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

(3)Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului.

Art. 17. – (1)Drepturile și obligațiile părților cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, în condițiile prezentei legi, și se completează, după caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil și din regulamentul intern.

(2)Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 18. – Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părți, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condițiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art. 19. – (1)Perioada de stagiu se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, în condițiile legii, sau dacă stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile.

(2)Durata suspendării contractului individual de muncă și cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu.

(3)După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă, stagiarul își continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 16 alin. (2).

Art. 20. – (1)La sfârșitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

(2)Un angajator mai poate încadra, o singură dată pe același post, un absolvent de învățământ superior care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu, anexă la contractul individual de muncă, în condițiile prezentei legi.

Art. 21. – (1)Stagiarul care a beneficiat de formare profesională finanțată de angajator, în condițiile art. 197din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu poate avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional la contractul individual de muncă.

(2)Durata obligației stagiarului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile stagiarului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de muncă.

(3)Nerespectarea de către stagiar a dispoziției prevăzute la alin. (1)determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă.

Art. 22. – (1)Contractul de stagiu poate înceta:

a)de drept;

b)prin acordul părților, la data convenită de acestea;

c)prin voința unilaterală a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege.

(2)În situația în care contractul de stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, acesta poate să continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se încadrează la alt angajator și încheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată.

 

CAPITOLUL V
Drepturile și obligațiile părților

Art. 23. – Stagiarul are următoarele drepturi:

a)să beneficieze de coordonarea și sprijinul mentorului;

b)să i se stabilească un program de activități corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate și complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

c)să beneficieze de evaluare obiectivă;

d)să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competențelor și dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupației;

e)să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecționării sale și care să-i permită consolidarea cunoștințelor;

f)să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;

g)să primească raportul de evaluare și certificatul/adeverința de finalizare a stagiului;

h)să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dacă este cazul.

Art. 24. – Angajatorul are următoarele drepturi:

a)să-i stabilească stagiarului, prin fișa postului, atribuții în domeniul în care se realizează stagiul;

b)să valorifice cunoștințele teoretice și practice ale stagiarului în procesul muncii;

c)să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului;

d)să aplice sancțiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare.

Art. 25. – Stagiarul are următoarele obligații:

a)să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul;

b)să își organizeze o evidență proprie a activităților pe care le efectuează;

c)să respecte sarcinile date de mentor și de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul;

d)să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;

e)să respecte confidențialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfășurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;

f)să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activități care constituie concurență neloială angajatorului;

g)să participe la procesul de evaluare.

Art. 26. – Angajatorul are următoarele obligații:

a)să desemneze un mentor care să coordoneze și să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în programul de desfășurare a perioadei de stagiu;

b)să stabilească stagiarului un program de activități în domeniul în care se realizează stagiul;

c)să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică și tehnologică – necesară valorificării cunoștințelor teoretice și practice primite de stagiar în cadrul stagiului;

d)să evalueze cunoștințele stagiarului la sfârșitul perioadei de stagiu;

e)să elibereze stagiarului certificatul/adeverința din care să reiasă perioada în care acesta a desfășurat activitatea în baza contractului de stagiu, competențele și deprinderile practice dobândite și alte mențiuni;

f)să nu folosească stagiarul pentru desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contract.

 

CAPITOLUL VI
Finanțarea stagiului

Art. 27. – Finanțarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:

a)bugetul propriu al angajatorului;

b)fonduri europene structurale și de investiții și fonduri publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj;

c)bugetul asigurărilor pentru șomaj;

d)sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice;

e)alte surse, potrivit legii.

Art. 28. – (1)Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

(2)Angajatorii nu pot primi dublă finanțare pentru aceeași persoană.

(3)Prevederile alin. (1)nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii.

(4)Suma lunară prevăzută la alin. (1)se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

(5)În situația în care, după încetarea contractului de stagiu, la inițiativa angajatorului, încetează și contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru același post de o altă măsură de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzută de lege.

(6)Suma prevăzută la alin. (1)nu se acordă angajatorilor instituții și autorități publice, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. – Criteriile și modul de acordare a finanțării prevăzute la art. 28 alin. (1)din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art. 30. – Angajatorii care beneficiază de suma prevăzută la art. 28 alin. (1)sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat.

Art. 31. – În situația în care contractul individual de muncă încetează la inițiativa angajatorului, anterior datei prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă.

Art. 32. – (1)Controlul respectării obligației menținerii contractului individual de muncă prevăzute la art. 30se efectuează de către organele de control din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

(2)Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, au obligația de a constitui o bază de date cu beneficiarii prezentului act normativ.

Art. 33. – Inspectorii de muncă au competența de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare și încetare a contractului individual de muncă și a contractului de stagiu, în condițiile legii.

Art. 34. – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin direcția de specialitate, monitorizează modul de realizare a stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior și, în colaborare cu partenerii sociali, propune măsuri de îmbunătățire a acestora, precum și măsuri de adaptare a programelor de studii din învățământul superior la cerințele pieței muncii.

Art. 35. – (1)Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1)și (2), art. 8 alin. (1)și (3), art. 14. alin. (1), art. 15 alin. (1)și (2), art. 16, art. 18și art. 21 alin. (2).

(2)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii de muncă și de către persoanele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(3)Contravențiilor prevăzute la alin. (1)le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 36. – (1)Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice elaborează și supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75și ale art. 76 alin. (1)din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 10 decembrie 2013.

Nr. 335.

Guvernul României

Hotărârea nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

În vigoare de la 19 iunie 2014

Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 80/2018; HG 772/2018.
Ultimul amendament în 03 octombrie 2018.

În temeiul art. 108din Constituția României, republicată, și al art. 36 alin. (2)din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Teodor Codrin Scutaru,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru dialog social,
Alexandra Patricia Braica,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat
pentru învățământ superior,
cercetare științifică
și dezvoltare tehnologică,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul economiei,
Constantin Niță
Ministrul delegat
pentru întreprinderi mici și mijlocii,
mediul de afaceri și turism,
Florin Nicolae Jianu
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 4 iunie 2014.

Nr. 473.

ANEXĂ

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior din 04.06.2014

În vigoare de la 19 iunie 2014

Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 80/2018; HG 772/2018.
Ultimul amendament în 03 octombrie 2018.

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. –(1)Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, denumită în continuare lege.

(2)Beneficiarii legii sunt absolvenții de învățământ superior care au diplomă de licență sau echivalentă și, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite.

Art. 2. –(1)Efectuarea stagiului se realizează de către absolvenții de învățământ superior prevăzuți la art. 1 alin. (2), în baza contractului de stagiu, anexă la contractul individual de muncă, denumiți în continuare stagiari.

(2)Modelul-cadru al contractului de stagiu menționat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. –(1)Fac excepție de la prevederile art. 2 alin. (1)absolvenții de învățământ superior:

a)care dovedesc că anterior absolvirii au desfășurat, potrivit legii, pe o perioadă de 6 luni, activitate profesională în același domeniu ocupațional pentru care se efectuează stagiul;

b)pentru care exercitarea profesiei este reglementată prin legi speciale.

(2)Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)se demonstrează prin acte/adeverințe sau, după caz, alte documente eliberate de către angajator, care atestă că absolventul de învățământ superior a desfășurat activitate profesională în domeniul specializării absolvite.

Art. 4. –Stagiul se organizează de către angajatorii prevăzuți la art. 2 lit. c)din lege, denumiți în continuare angajatori.

Art. 5. –(1)Angajatorii au obligația să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază își au sediul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate de către absolvenții de învățământ superior prevăzuți la art. 1 alin. (2).

(2)Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face prin completarea de către angajator a formularului prevăzut în anexa nr. 1A la Normelemetodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea că la rubrica „Observații” se adaugă și termenul „stagiu”;

(3)Formularul prevăzut la alin. (2) se comunică în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și de normele de punere în aplicare a acesteia.

Art. 6. –Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligația de a transmite la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București toate condițiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.

Art. 7. –Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația de a comunica separat pe site-ul instituției locurile de muncă vacante pentru absolvenții de învățământ superior prevăzuți la art. 1 alin. (2).

 

CAPITOLUL II
Organizarea perioadei de stagiu

Art. 8. –Conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul elaborează și supune spre aprobare angajatorului programul de activități al stagiarului, prevăzut la art. 3din lege, în baza căruia se desfășoară și se realizează evaluarea activității stagiarului, în conformitate cu specificul activității în care se efectuează stagiul.

Art. 9. –(1)Criteriile de evaluare a activității stagiarului se stabilesc de către angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul, pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități al stagiarului.

(2)Criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoștință stagiarului la începutul perioadei de stagiu odată cu programul de activități prevăzut la art. 8.

Art. 10. – (1)În vederea efectuării stagiului, angajatorul desemnează, în condițiile prevăzute la art. 5din lege, un mentor care coordonează stagiarul pe durata stagiului și care participă la activitatea de evaluare a acestuia.

(2)În situația încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului, angajatorul are obligația desemnării unui alt mentor, cu respectarea prevederilor art. 5din lege.

(3)Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul sancționării disciplinare a mentorului cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)d)din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. – (1)Atribuțiile, drepturile și obligațiile mentorului în raport cu activitatea de coordonare a stagiarului se stabilesc, în condițiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional la contractul individual de muncă și prin modificarea fișei postului.

(2)Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea desfășurării activității de coordonare a stagiarului cu privire la clauzele pe care intenționează să le modifice prin act adițional la contract.

Art. 12. – (1)Poate avea calitatea de mentor salariatul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)este calificat pentru practicarea ocupației pentru care se efectuează stagiul;

b)practică ocupația pentru care se efectuează stagiul și are o experiență în domeniul în care se organizează stagiul de cel puțin 2 ani;

c)nu are cazier judiciar;

d)este apt din punct de vedere fizic și psihic.

(2)Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)se demonstrează prin acte care atestă pregătirea de specialitate dobândită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru ocupația pentru care se efectuează stagiul.

(3)Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)se atestă prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverințe eliberate de angajator sau, după caz, alte documente specifice din care rezultă experiența profesională pentru domeniul ocupațional pentru care se efectuează stagiul.

Art. 13. – (1)Obligațiile mentorului sunt cele prevăzute la art. 7din lege.

(2)În îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 7din lege, mentorul poate propune conducătorului compartimentului următoarele:

a)modificarea programului de activități prevăzut la art. 8;

b)acordarea de stimulente sau sancționarea stagiarului, în condițiile legii.

(3)În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, mentorul poate:

a)să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influențeze negativ activitatea stagiarului;

b)să solicite angajatorului o copie a contractului de stagiu.

Art. 14. – (1)În vederea evaluării stagiarului, comisia de evaluare întocmește, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1)din lege, referatul de evaluare.

(2)Modelul referatului de evaluare menționat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 15. – (1)În vederea evaluării, stagiarul întocmește, în conformitate cu prevederile art. 11din lege, raportul de stagiu, pe care îl înaintează conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea.

(2)Modelul raportului de stagiu menționat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL III
Procedura de evaluare a stagiarului

Art. 16. – Evaluarea activității stagiarului se face cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu de către comisia de evaluare, denumită în continuare comisie, în condițiile legii.

Art. 17. – Pentru completarea referatului de evaluare prevăzut la art. 8 alin. (1)din lege, comisia:

a)analizează raportul de stagiu întocmit de stagiar și, după caz, raportul întocmit de mentor în situația prevăzută la art. 9 alin. (1)din lege;

b)notează criteriile de evaluare a activității stagiarului stabilite de angajator potrivit art. 9;

c)stabilește calificativul de evaluare;

d)hotărăște dacă stagiarul a promovat sau nu evaluarea;

e)face propuneri cu privire la eliberarea certificatului/adeverinței de finalizare a stagiului.

Art. 18. – (1)Notarea criteriilor de evaluare a activității stagiarului se face pe baza analizei gradului de realizare a obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități al stagiarului.

(2)Stabilirea calificativului de evaluare se face după cum urmează:

a)fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 10, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 10 fiind cea mai mare;

b)se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare și se obține o notă finală;

c)calificativul de evaluare se acordă în funcție de nota finală obținută, după cum urmează: între 1,00-4,99 se acordă calificativul „necorespunzător”, iar între 5,00-10,00 se acordă calificativul „corespunzător”.

(3)Semnificația calificativelor de evaluare este următoarea:

a)”necorespunzător” – stagiarul nu a făcut dovada consolidării competențelor și abilităților profesionale necesare exercitării profesiei/ocupației pentru care se efectuează stagiul;

b)”corespunzător” – stagiarul a făcut dovada consolidării competențelor și abilităților profesionale necesare exercitării profesiei/ocupației pentru care se efectuează stagiul.

(4)Nota exprimă aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare stabilit de angajator.

Art. 19. – (1)Referatul de evaluare se întocmește în 3 exemplare, după cum urmează:

a)un exemplar pentru comisie;

b)un exemplar pentru stagiar;

c)un exemplar pentru reprezentantul legal al angajatorului.

(2)La data completării referatului prevăzut la alin. (1), secretarul comisiei de evaluare înmânează un exemplar reprezentantului legal al angajatorului și un exemplar stagiarului.

Art. 20. – La propunerea comisiei de evaluare sau, după caz, a comisiei de soluționare a contestațiilor, angajatorul eliberează beneficiarului stagiului un certificat sau, după caz, o adeverință de finalizare a stagiului.

Art. 21. – (1)În situația prevăzută la art. 14 alin. (4)din lege, reprezentantul legal al angajatorului solicită comisiei de soluționare a contestațiilor reluarea procedurii de evaluare a stagiarului, care se realizează în conformitate cu prevederile art. 1215din lege și ale prezentelor norme.

(2)În situația prevăzută la alin. (1), secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor aplică în mod corespunzător prevederile art. 19.

Art. 22. – În situația prevăzută la art. 22 alin. (2)din lege, procedura de evaluare a stagiarului pentru perioada până la care a încetat contractul de stagiu se realizează în conformitate cu prevederile art. 1215din lege și ale prezentelor norme.

Art. 23. – (1)În termenul prevăzut la art. 15 alin. (1)din lege, angajatorul are obligația de a elibera stagiarului certificatul/adeverința de finalizare a stagiului, vizat/vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul.

(2)Obligația de a solicita vizarea certificatului/adeverinței de finalizare a stagiului, la inspectoratul teritorial de muncă, revine angajatorului.

(3)În vederea îndeplinirii obligației de la alin. (2) angajatorul depune la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul o cerere prin care solicită vizarea certificatului/adeverinței, la care anexează o copie a contractului de stagiu, precum și certificatul/adeverința, după caz.

(4)Vizarea certificatului/adeverinței se face gratuit de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul, în termen de două zile de la data solicitării.

(5)Inspecția muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ține evidența certificatelor și adeverințelor de finalizare a stagiului vizate, prevăzute la art. 15 alin. (2)din lege.

(6)Modelul certificatului de finalizare a stagiului menționat la alin. (1)este prevăzut în anexa nr. 4.

(7)Modelul adeverinței de finalizare a stagiului menționat la alin. (1)este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 24. – La solicitarea persoanei care a avut statut de stagiar, angajatorul este obligat să elibereze orice document referitor la activitatea desfășurată de stagiar pe perioada efectuării stagiului.

 

CAPITOLUL IV
Constituirea comisiei de evaluare/de soluționare a contestațiilor

Art. 25. – (1)Comisia de evaluare/de soluționare a contestațiilor se constituie prin decizie a angajatorului, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înaintea desfășurării evaluării.

(2)Comisia de evaluare, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor este compusă din 3 membri și are un secretar, numiți prin actul prevăzut la alin. (1).

(3)Secretarul comisiei de evaluare, respectiv secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi ales sau numit dintre salariații angajatorului din cadrul compartimentului de resurse umane sau de către salariații cu atribuții în acest domeniu, prevăzute în fișa postului.

(4)În situația în care angajatorul și-a externalizat activitatea de resurse umane, secretarul comisiei de evaluare, respectiv secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi ales sau numit dintre oricare salariați ai respectivului angajator.

Art. 26. – Comisia de evaluare este compusă din 3 membri, după cum urmează:

a)conducătorul compartimentului în care stagiarul efectuează perioada de stagiu – președinte;

b)mentorul – membru;

c)un reprezentant al sindicatului sau, după caz, un reprezentant al salariaților, dacă angajații nu sunt organizați în sindicat – membru.

Art. 27. – Comisia de soluționare a contestațiilor este compusă din 3 membri, după cum urmează:

a)conducătorul unui compartiment al angajatorului, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. a)– președinte;

b)un reprezentant din cadrul compartimentului în care stagiarul efectuează stagiul – membru;

c)un reprezentant al sindicatului, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. c)sau, după caz, un reprezentant al salariaților, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. c), dacă angajații nu sunt organizați în sindicat – membru.

Art. 28. – (1)Pentru a fi desemnați în comisia de soluționare a contestațiilor, salariații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)să fie calificați pentru practicarea ocupației pentru care se efectuează stagiul;

b)să aibă o experiență de muncă în domeniul ocupațional pentru care se efectuează stagiul;

c)să aibă probitate morală recunoscută;

d)să nu fie rudă până la gradul II sau afin cu stagiarul.

(2)Condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie să le îndeplinească și persoana prevăzută la art. 26 lit. c).

 

CAPITOLUL V
Finanțarea stagiului

Art. 29. – Finanțarea stagiului se realizează în condițiile art. 27din lege.

Art. 30. – În situația în care finanțarea stagiului se realizează de către angajator, acesta suportă toate cheltuielile ocazionate de efectuarea stagiului.

Art. 31. – (1)Finanțarea stagiului din sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice se face în condițiile respectării Legii nr. 32/1994privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Pentru finanțarea stagiului în condițiile alin. (1) se încheie un contract de sponsorizare.

(3)Contractul de sponsorizare se anexează în copie la contractul individual de muncă al stagiarului.

Art. 32. – Finanțarea stagiului din fonduri structurale europene se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind eligibilitatea și cheltuielile eligibile.

Art. 33. – (1)Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 28 alin. (1)din lege, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu, o convenție conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2)În situația în care convenția nu se încheie în termenul prevăzut la alin. (1), angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru acel contract de stagiu.

(3)Convenția prevăzută la alin. (1) se încheie de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 95 alin. (11)din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4)În vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1), angajatorii depun următoarele documente:

a)actul de identitate al stagiarului, în copie;

b)contractul individual de muncă, în copie;

c)contractul de stagiu, în copie.

(5)Convenția prevăzută la alin. (1) se încheie pentru fiecare contract de stagiu pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute la art. 28alin. (1)din lege.

Art. 34. – (1)Sumele prevăzute la art. 28 alin. (1)din lege se acordă lunar, de la data încheierii contractului de stagiu.

(2)Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

(3)Prin valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzută la art. 28 alin. (1)din lege, se înțelege valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare în luna în care se face plata.

Art. 35. – (1)Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 28 alin. (1)din lege se efectuează în baza următoarelor documente care se depun de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă:

a)un tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;

b)fișa de evidență zilnică a salariaților stagiari și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator.

(2)Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 28 alin. (1)din lege nu se acordă.

(3)Prin excepție de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1)din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă.

(4)Perioada pentru care nu se acordă suma cuvenită potrivit art. 28alin. (1)din lege din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestei sume.

(5)Stabilirea și încetarea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1)din lege se fac în baza dispozițiilor emise de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în condițiile legii, și se comunică angajatorilor.

(6)Debitele provenite din acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1)din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.

(7)Documentele prevăzute la alin. (1) care se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001privind semnătura electronică, republicată.

(8)În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea sumei prevăzute la art. 28 alin. (1)din lege.

(9)Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (8) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la art. 28 alin. (1)din lege nu se acordă, această perioadă fiind inclusă în perioada de acordare a drepturilor respective.

Art. 36. – Suma cuvenită conform art. 28 alin. (1) din lege se plătește de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume.

Art. 37. – (1)Pentru a beneficia de finanțare în condițiile art. 28 alin. (1)din lege, la încheierea convenției prevăzute la art. 33 alin. (1)angajatorul declară pe propria răspundere că anterior încheierii contractului individual de muncă nu a avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de stagiu, pentru aceeași specializare absolvită.

(2)Declarația prevăzută la alin. (1) constituie secțiune distinctă în convenție.

Art. 38. – Restituirea de către angajator a sumelor prevăzute la art. 31din lege se face în situația în care contractul individual de muncă încetează la inițiativa acestuia anterior datei prevăzute în contractul de stagiu.

 

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 39. – (1)Inspecția muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate angajatorilor la care se efectuează stagiul.

(2)Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București pot solicita, în condițiile legii, inspectoratelor teritoriale de muncă, respectiv al municipiului București, informații cu privire la:

a)sancțiunile contravenționale aplicate angajatorilor la care se efectuează stagiul;

b)certificatele și adeverințele de finalizare a stagiului.

Art. 40. – (1)Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București țin evidența angajatorilor la care se efectuează stagiul și care își au sediul în raza lor teritorială.

(2)În aplicarea alin. (1), agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, înființează și actualizează registrul angajatorilor la care se efectuează stagiul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.

(3)Registrul angajatorilor la care se efectuează stagiul prevăzut la alin. (2) se publică și se actualizează lunar pe pagina de internet a agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, precum și pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 41. – (1)Monitorizarea desfășurării stagiului se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin direcția de specialitate.

(2)Metodologia monitorizării modului de realizare a stagiilor se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3)Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu partenerii sociali, în baza rezultatelor monitorizărilor, propun măsuri de îmbunătățire a modului de realizare a stagiilor, precum și măsuri de adaptare a programelor de studii din învățământul superior la cerințele pieței muncii.

Art. 42. – Anexele nr. 18fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Modelul-cadru al contractului de stagiu

 


Contract de stagiu,
anexă la Contractul individual de muncă nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . .

A.Părțile contractante:

1.Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea), cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrată la registrul comerțului/autoritățile administrației publice locale din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codul de identificare fiscală (C.I.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentat legal prin doamna/domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având obiectul de activitate1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod CAEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

1Se va specifica numai obiectul de activitate care are legătură cu contractul de stagiu.

și

2.Domnul/Doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de stagiar, domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . . . ., ap. . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a BI/CI/pașaport seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , eliberat(ă) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

am încheiat prezentul contract de stagiu, anexă la contractual individual de muncă nr. . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în următoarele condiții asupra cărora am convenit.

B.Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea perioadei de stagiu de către stagiar, pe baza unui program de activități aprobat de angajator, în conformitate cu prevederile art. 3din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

C.Durata contractului de stagiu

C.1.Prezentul contract de stagiu se încheie pe o perioadă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . luni, cuprinsă între data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . și data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.2.Suspendarea contractului individual de muncă și cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu.

D.Locul de efectuare a perioadei de stagiu

D.1.Perioada de stagiu se desfășoară la locul/locurile de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (secția/atelierul/biroul/serviciul/compartimentul etc.) din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea acestuia)

D.2.Mentorul:

1.Numele și prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Calificarea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.Evaluarea activității stagiarului se realizează în conformitate cu prevederile art. 1215din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și a normelor metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 335/2013.

F.Alte clauze

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G.Drepturi și obligații generale ale părților

1.Stagiarul are, în principal, următoarele drepturi:

a)dreptul de a i se stabili un program de activități, în vederea consolidării competențelor și dobândirii deprinderilor practice;

b)dreptul de a beneficia de coordonarea și sprijinul unui mentor;

c)dreptul de a participa la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;

d)dreptul de a i se asigura timpul necesar pregătirii individuale, în vederea consolidării competențelor și dobândirii deprinderilor practice;

e)dreptul de a i se comunica referatul de evaluare, elaborat de comisia de evaluare sau, după caz, comisia de soluționare a contestațiilor;

f)dreptul de a contesta referatul de evaluare în situația în care nu este de acord cu unele dintre informațiile cuprinse în el;

g)dreptul de a solicita orice document referitor la activitatea desfășurată pe perioada efectuării stagiului;

h)dreptul de a beneficia de evaluare obiectivă;

i)dreptul de a primi certificatul/adeverința de finalizare a stagiului.

2.Stagiarul are, în principal, următoarele obligații:

a)obligația de a realiza activitățile stabilite în programul de activități aprobat de angajator;

b)obligația de a avea o evidență proprie a activităților pe care le efectuează;

c)obligația de a se pregăti profesional în domeniul în care efectuează stagiul;

d)obligația de a respecta indicațiile mentorului;

e)obligația de a participa la procesul de evaluare;

f)obligația de a consulta mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului.

3.Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a)dreptul de a exercita controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu pe durata efectuării stagiului;

b)dreptul de a constata săvârșirea abaterilor disciplinare și de a aplica sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;

c)dreptul de a stabili obiectivele de performanță individuală ale stagiarului și criteriile de evaluare;

4.Angajatorul are, în principal, următoarele obligații:

a)obligația de a asigura stagiarului un mentor;

b)obligația de a asigura verificarea periodică a modului în care se desfășoară activitatea stagiarului;

c)obligația de a asigura toate condițiile necesare astfel încât mentorul să își îndeplinească sarcinile în ceea ce privește coordonarea stagiarului pe durata stagiului;

d)obligația de a nu folosi stagiarul la prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor prevăzute în fișa postului și în prezentul contract;

e)obligația de a desemna prin decizie comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor;

f)obligația de a asigura toate condițiile necesare pentru evaluarea stagiarului;

g)obligația de a elibera stagiarului certificatul sau adeverința de finalizare a stagiului2;

2Angajatorul va elibera, după caz, certificatul sau adeverința, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)și (3)din Legea nr. 335/2013.

h)obligația de a elibera, la cerere, orice document referitor la activitatea desfășurată de stagiar pe perioada efectuării stagiului;

i)obligația de a stabili stagiarului un program de activități în domeniul în care se realizează stagiul.

H.Dispoziții finale

Prevederile prezentului contract de stagiu se completează cu dispozițiile:

a)Legii nr. 335/2013privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior;

b)contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/sectoarelor de activitate, înregistrat sub nr. . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Municipiului București/Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;

c)regulamentului intern.

I.Programul de activități aprobat de angajator se anexează la prezentul contract.

Prezentul contract de stagiu se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, iar o copie a contractului de stagiu se depune la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 10 zile după înregistrarea contractului individual de muncă în Registrul general de evidență a salariaților și transmiterea acestuia potrivit legii.

 

Numele și prenumele stagiarului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
Reprezentant legal3,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura Semnătura
(L.S.)
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3Se completează în clar numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Comisia de evaluare/Comisia de soluționare a contestațiilor
ai căror membri sunt desemnați conform Deciziei nr. . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . .

 


REFERAT DE EVALUARE1

1Se completează de comisia de evaluare potrivit prevederilor art. 8 alin. (1)din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Numele și prenumele salariatului stagiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ocupația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compartimentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perioada de stagiu: de la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data completării referatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.Descrierea activității desfășurate de stagiar: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Gradul de realizare a obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități desfășurat în perioada de stagiu

 

Criteriile de evaluare a activității stagiarului2 Nota obținută
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nota finală3: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calificativul4 obținut: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2Se vor nota criteriile de evaluare stabilite de angajator, conform prevederilor art. 9din Normelemetodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014.

3Se completează în conformitate cu art. 18 alin. (2) lit. b)din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014.

4Se completează, după caz, corespunzător sau necorespunzător.

3.Competențele și deprinderile practice pe care le-a dobândit stagiarul:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Modul de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului ocupat și clauzelor contractului de stagiu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Conduita și gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Concluzii privind desfășurarea perioadei de stagiu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.Alte mențiuni:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere raportul de stagiu întocmit de stagiar, raportul întocmit de mentor5(în situația prevăzută la art. 9 alin. (1)din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, calificativul de evaluare stabilit în urma notării criteriilor de evaluare a activității stagiarului, precum și prezentul referat,

5Se completează, după caz, numai în situația prevăzută la art. 9alin. (1)din Legea nr. 335/2013.

Comisia decide că doamna/domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a promovat/nu a promovat6evaluarea și ca urmare propune angajatorului eliberarea certificatului/adeverinței7de finalizare a stagiului.

6Se completează, după caz, a promovat sau nu a promovat evaluarea.

7Se completează, după caz, certificatul sau adeverința conform art. 14 alin. (2)și (3)din Legea nr. 335/2013.

Membrii Comisiei de evaluare/de soluționare a contestațiilor8:

8Se completează, după caz, Comisia de evaluare sau Comisia de soluționare a contestațiilor.

 

Numele și prenumele Funcția/ocupația Semnătura
Președinte – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Membru – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Membru – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele salariatului stagiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data luării la cunoștință9: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9Potrivit art. 14 alin. (1)din Legea nr. 335/2013.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

 


RAPORTUL DE STAGIU1

1Se completează de stagiar potrivit prevederilor art. 11 alin. (1)din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Numele și prenumele salariatului stagiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ocupația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compartimentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perioada de stagiu: de la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Atribuțiile postului ocupat2 pe perioada stagiului:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2Conform fișei postului.

 

Activitățile desfășurate efectiv pe parcursul perioadei de stagiu:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Dificultăți întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Cursuri de specializare/perfecționare urmate pe parcursul perioadei de stagiu:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte mențiuni:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Semnătura salariatului stagiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data completării raportului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul:
Numele și prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data luării la cunoștință3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3Conform art. 11 alin. (4)din Legea nr. 335/2013.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

 

Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul/adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contul/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de înregistrare fiscală (CIF) . . . . . . . . . . . . .
Telefon/fax/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . /data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIZAT1
Inspector-șef,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Inspectoratul Teritorial de Muncă . . . . . . . . . . . . . . .

1Se vizează de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul.

2Se completează în clar numele și prenumele inspectorului-șef.

 


CERTIFICAT
de finalizare a stagiului3
Nr. . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3Acest document nu este un act oficial de calificare. Se completează de angajator potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), art. 26 lit. e)din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Prin prezentul certificat se atestă faptul că domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor/posesoare al/a CI seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a finalizat stagiul4la angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod de înregistrare fiscală (CIF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având funcția de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4În conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2013.

Perioada de stagiu s-a efectuat de la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în baza contractului de stagiu, anexă la Contractul individual de muncă nr. . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în ocupația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.

5Se completează codul din Nomenclatorul clasificărilor ocupațiilor din România.

Competențele și deprinderile practice dobândite pe perioada stagiului sunt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte mențiuni:

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă au fost solicitate studii superioare în specialitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perioada de stagiu, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)din Legea nr. 335/2013, constituie vechime în specialitate.

Pe perioada executării contractului de stagiu a intervenit modificarea/suspendarea/încetarea contractului individual de muncă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

6Se completează, după caz, motivul modificării/suspendării/încetării raporturilor de muncă.

 

Nr. crt. Modificarea/suspendarea/încetarea contractului individual de muncă7 Data8 Ocupația9 Numărul, data actului și temeiul legal10
0 1 2 3 4

7Se completează, după caz, cu modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.

8Se completează cu data de la care a avut loc modificarea relațiilor de muncă.

9Se completează cu ocupația corespunzătoare din Nomenclatorul clasificărilor ocupațiilor din România.

10Se completează cu numărul și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal al modificării relațiilor de muncă.

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezentul certificat sunt reale, exacte și complete.

 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentant legal11,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(LS)

11Se completează în clar numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului.

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

 

Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul/adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contul/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de înregistrare fiscală (CIF) . . . . . . . . . . . . .
Telefon/fax/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . /data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIZAT1
Inspector-șef,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Inspectoratul teritorial de muncă . . . . . . . . . . . . . . .

1Se vizează de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul.

2Se completează în clar numele și prenumele inspectorului-șef.

 


ADEVERINȚĂ
de finalizare a stagiului3
Nr. . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . .

3Acest document nu este un act oficial de calificare. Se completează de angajator potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), art. 26 lit. e)din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Prin prezenta adeverință se recunoaște faptul că doamna/domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a B.I./C.I., seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a finalizat stagiul4la angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod de înregistrare fiscală (CIF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin doamna/domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având funcția de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4În conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2013.

Perioada de stagiu s-a efectuat de la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în baza contractului de stagiu, anexă la Contractul individual de muncă nr. . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în ocupația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod COR. . . . . . . . . . . . . . . . .5.

5Se completează codul din Nomenclatorul clasificărilor ocupațiilor din România.

Competențele și deprinderile practice dobândite pe perioada stagiului sunt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte mențiuni:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă au fost solicitate studii superioare în specialitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pe perioada executării contractului de stagiu a intervenit modificarea/suspendarea/încetarea contractului individual de muncă: . . . . . . . . . . . . . . . ..6

6Se completează, după caz, motivul modificării/suspendării/încetării raporturilor de muncă.

 

Nr. crt. Modificarea/suspendarea/încetarea contractului individual de muncă7 Data8 Ocupația9 Numărul, data actului și temeiul legal10
0 1 2 3 4

7Se completează, după caz, cu modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.

8Se completează cu data de la care a avut loc modificarea relațiilor de muncă.

9Se completează cu ocupația corespunzătoare din Nomenclatorul clasificărilor ocupațiilor din România.

10Se completează cu numărul și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal al modificării relațiilor de muncă.

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete.

 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentant legal11,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(LS)

11Se completează în clar numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului.

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

 


CONVENȚIE
Nr. . . ./ . . . . . . . . . .

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul, . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., denumită în continuare agenția, și angajatorul . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală (CIF) . . . . . . . . . ., cont IBAN . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., reprezentată prin doamna/domnul . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., denumit în continuare angajatorul, convin următoarele:

1.Angajatorul se obligă:

a)să mențină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de stagiu, anexă la contractul individual de muncă;

b)să restituie în totalitate agenției sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru stagiar plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractului individual de muncă, în cazul în care contractul individual de muncă prevăzut la lit. a) încetează anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de stagiu, în temeiul art. 38din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014;

c)să depună la agenție, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 28 alin. (1)din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:

-tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 335/2013privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014;

-fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;

d)să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 28 alin. (1)din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare;

e)să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.

2.Agenția se obligă să acorde suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1)din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acesteia conform prevederilor art. 36din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014.

3.Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a)îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1)din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare;

b)respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

4.În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1)din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.

5.Angajatorul, prin prezenta convenție, declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declarații, următoarele:

a)doamna/domnul . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . ., este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de . . . . . . . . . ., cu Contractul individual de muncă nr. . . . . . . . . . ., încheiat în data de . . . . . . . . . ., cu perioada de stagiu care expiră la data de . . . . . . . . . ., durata contractului de stagiu fiind de la data de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .;

b)anterior încheierii contractului menționat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menționată la lit. a) un alt contract de stagiu pentru aceeași specializare absolvită.

Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București și un exemplar pentru . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

 

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(L.S.)
Angajatorul
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(L.S.)

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contul/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul de înregistrare fiscală (CIF) . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/fax/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


TABEL NOMINAL
cu salariații care efectuează stagiul conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, în vederea stabilirii sumelor cuvenite lunar angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj luna . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

 

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Convenția nr. . . . . . . /. . . . . . . . . . . . Numărul orelor efectiv lucrate Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat Observații
0 1 2 3 4 5 6
1.
2.
Total sume cuvenite:

NOTE:

1.Coloana 1 se completează cu numele și prenumele stagiarului.

2.Coloana 2 se completează cu codul numeric personal al stagiarului.

3.Coloana 3 se completează cu numărul și data convenției încheiate pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1)din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

4.Coloana 4 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate de stagiar.

5.Coloana 5 se completează cu suma totală care se cuvine lunar pentru stagiar.

6.Coloana 6 se completează, după caz, cu: data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă.

 

Angajatorul
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(L.S.)

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

 


REGISTRUL
angajatorilor la care se efectuează stagiul

Județul . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. crt. Denumirea angajatorului Datele de contact Forma de organizare a angajatorului C.I.F. Ocupația Cod C.O.R.
1 2 3 4 5 6 7

NOTE:

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1 – Nr. crt.: numărul curent.

2 – Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului.

3 – Datele de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul.

4 – Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., P.F.A. etc.

5 – C.I.F.: se va completa codul de identificare fiscală al angajatorului.

6 – Ocupația: se va completa denumirea ocupației conform Nomenclatorului clasificărilor ocupațiilor din România.

7 – Codul C.O.R.: se va completa codul corespunzător ocupației conform Nomenclatorului clasificărilor ocupațiilor din România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *