Legea privind educația tinerilor capabili de performanță înaltă

Parlamentul României

Legea nr. 17/2007 privind educația tinerilor capabili de performanță înaltă

În vigoare de la 18 februarie 2007

Include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 141/2008.
Ultimul amendament în 05 iunie 2009.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale și definiții

Art. 1. –Prezenta lege creează cadrul juridic de organizare instituțională și de desfășurare a programelor de educație diferențiată pentru tinerii capabili de performanță înaltă.

Art. 2. –De dispozițiile prezentei legi beneficiază tinerii supradotați, capabili de performanță înaltă, cetățeni români cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României.

Art. 3. –Educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă se poate realiza prin:

a)adaptarea obiectivelor, conținuturilor, a strategiilor didactice de predare, învățare și evaluare la posibilitățile aptitudinale, cognitive, afective și motrice, la ritmul și la stilul de învățare ale tinerilor capabili de performanță înaltă;

b)educarea tinerilor capabili de performanță înaltă în centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al școlilor de weekend, al taberelor de instruire, al școlilor de vară și al programelor de învățământ la distanță sau prin alte forme.

Art. 4. –În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile folosite au următoarele semnificații:

a)tineri capabili de performanță înaltă – tinerii identificați prin metode științifice ca având realizări și/sau aptitudini potențiale în oricare dintre următoarele domenii, izolate sau în combinație: capacitate intelectuală generală, aptitudini academice specifice, gândire productivă și creativă, abilitate în leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;

b)trasee curriculare diferențiate – curriculum și organizarea programului școlar adaptate nevoilor individuale ale tinerilor capabili de performanță înaltă.

 

CAPITOLUL II
Identificarea tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă

Art. 5. –(1)Identificarea tinerilor capabili de performanță înaltă se realizează de echipe formate din specialiști în domeniu, psihologi, pedagogi, profesori și satisface exigențele de obiectivitate, fidelitate, validitate și fiabilitate.

(2)Membrii acestor echipe nu pot efectua activități de pregătire cu tinerii selectați.

Art. 6. –Procesul de identificare a tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, trebuie să fie realizat de echipe formate din specialiști în domeniu, psihologi, pedagogi, profesori și trebuie să satisfacă exigențe de obiectivitate, fidelitate, validitate și fiabilitate.

Art. 7. –În procesul de identificare se utilizează profiluri psihocomportamentale, studii de caz, ghiduri de nominalizare, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, de inteligență, de creativitate, de aptitudini speciale, analiza activității și a rezultatelor școlare, precum și alte instrumente și procedee elaborate de specialiști.

Art. 8. –Procedurile de identificare a tinerilor capabili de performanță înaltă proveniți din medii socioeconomice dezavantajate se adaptează specificului lor și prin implicarea reprezentanților comunității locale.

Art. 9. –Orice măsurare, diagnosticare și evaluare a nivelului abilităților are o valoare de predicție limitată în timp.

 

CAPITOLUL III
Trasee curriculare diferențiate

Art. 10. –Traseele curriculare diferențiate se structurează în conformitate cu principiile generale ale curriculumului național, în funcție de domeniul de manifestare a abilității și ținându-se cont de nevoile specifice ale tinerilor capabili de performanță înaltă.

Art. 11. –Traseele curriculare diferențiate se structurează în conformitate cu principiile generale ale curriculumului național și cu normele de elaborare specifice educației tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, validate la nivel internațional, și au principii educaționale specifice.

Art. 12. –Conținuturile traseelor curriculare sunt concepute diferit, în funcție de domeniul de manifestare a abilității, urmărind obiective specifice.

Art. 13. –Adaptarea conținuturilor traseelor curriculare la categoria tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, se realizează atât sub aspect cantitativ – volumul informației, cât și sub aspect calitativ – ritm, stil de învățare, interdisciplinarități.

Art. 14. –Conținuturile curriculare trebuie selectate în funcție de interesele tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, și de nevoile societății.

Art. 15. –Profesorii din unitățile de învățământ pentru tinerii supradotați, capabili de performanță înaltă, beneficiază de cursuri de formare metodologică, care să le permită să răspundă nevoilor de informare-îndrumare ale tinerilor pe traseele alese din oferta diferențiată pe arii curriculare.

Art. 16. –Strategiile didactice se adaptează formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ pentru tineri capabili de performanță înaltă, contextului sociocultural, precum și profilului de personalitate și gradului de maturitate psihologică ale acestora.

Art. 17. –Metodologia didactică specifică se adaptează la profilul de personalitate și la gradul de maturitate psihologică ale tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, precum și la contextul sociocultural.

Art. 18. –(1)Evaluarea tinerilor capabili de performanță înaltă se adaptează în funcție de traseele curriculare diferențiate, ținându-se cont de standardele curriculare aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

(2)La sfârșitul fiecărui an școlar, tinerii incluși în program sunt evaluați de echipele prevăzute la art. 5, în vederea menținerii sau excluderii din programul de pregătire.

 

CAPITOLUL IV
Pregătirea personalului didactic implicat în instruirea
tinerilor capabili de performanță înaltă

Art. 19. –Formarea cadrelor didactice necesare selectării, instruirii și evaluării anuale a tinerilor capabili de performanță înaltă se face pe baza unor programe de pregătire specifice care vizează atât aplicarea de curriculum, cât și metodele de selecție și evaluare a tinerilor capabili de performanță înaltă.

Art. 20. –Durata pregătirii cadrelor didactice va fi de minimum 60 de ore pe an, pentru profesorii care lucrează în centre specializate, și de minimum 30 de ore pe an, pentru profesorii care lucrează în școli cu clase specializate și care au aderat la programele de pregătire în educarea tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă.

Art. 21. –Formarea continuă certificată a cadrelor didactice include și programe de perfecționare în domeniul psihopedagogiei tinerilor capabili de performanță înaltă.

Art. 22. –Formarea altor categorii de specialiști, cum ar fi: psihologi, asistenți sociali, pedagogi, psihopedagogi, include cursuri specializate în domeniul identificării tinerilor capabili de performanță înaltă, al consilierii, psihoterapiei și managementului personal al acestora.

Art. 23. –Ministerul Educației, Cercetării și Inovării coordonează organizarea unor programe naționale de formare în domeniul educației tinerilor capabili de performanță înaltă.

 

CAPITOLUL V
Instruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă

Art. 24. –(1)Instruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă este coordonată metodologic de Centrul Național de Instruire Diferențiată, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

(2)Centrul Național de Instruire Diferențiată este înființat în scopul identificării, pregătirii, stimulării și valorificării potențialului tinerilor capabili de performanță înaltă.

Art. 25. –În domeniul instruirii diferențiate a tinerilor capabili de performanță înaltă, Centrul Național de Instruire Diferențiată are următoarele atribuții:

a)elaborarea și aplicarea de strategii și politici pentru selecția, pregătirea, stimularea și susținerea tinerilor și a cadrelor didactice în activități de performanță înaltă;

b)coordonarea realizării de trasee curriculare diferențiate și a strategiilor didactice specifice educației tinerilor capabili de performanță înaltă;

c)elaborarea de liste orientative de resurse informaționale, în scopul aplicării programelor de educație diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă;

d)colaborarea cu instituțiile de învățământ superior, cu departamentele de pregătire a personalului didactic, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialiștilor în metodologiile de predare specifice educației tinerilor capabili de performanță înaltă;

e)coordonarea metodologică a activității centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București;

f)pregătirea și promovarea unui suport informațional privind educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă și participarea la acțiuni de informare referitoare la educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă;

g)elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare a centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București.

Art. 26. –(1)Inspectoratele școlare județene/al municipiului București înființează centre de instruire diferențiată județene/al municipiului București, conform unei metodologii elaborate de Centrul Național de Instruire Diferențiată.

(2)La nivel județean, instruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă se realizează în microcentre de performanță, care funcționează în unități de învățământ care demonstrează capacitatea de a desfășura astfel de acțiuni, sub coordonarea centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București, iar finanțarea se face de la bugetul local.

(3)Metodologia de organizare și desfășurare a instruirii diferențiate la nivel județean/al municipiului București se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

Art. 27. –Ministerul Educației, Cercetării și Inovării alocă, din bugetul propriu, fonduri pentru programe de instruire diferențiată ale Centrului Național de Instruire Diferențiată și ale inspectoratelor școlare județene, respectiv ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

 

CAPITOLUL VI
Centrele locale de instruire diferențiată

Art. 28. –În subordonarea Centrului Național de Instruire Diferențiată se pot înființa centre locale de instruire diferențiată.

Art. 29. –Centrele locale de instruire diferențiată au următoarele atribuții:

a)selectarea tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, în funcție de aptitudini, nivel de dezvoltare a abilităților particulare, potențial de dezvoltare a personalității și creativitate;

b)calificarea continuă, la standarde internaționale, a cadrelor didactice implicate în sistemul de educare a tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă;

c)implementarea strategiilor optime pentru tinerii supradotați, capabili de performanță înaltă, în programele de instruire a profesorilor;

d)oferirea de arii curriculare alternative care respectă nucleul curricular național, dar permit extinderea zonelor de studiu specific;

e)sprijinirea școlilor, cu scopul îmbunătățirii capacității acestora în identificarea și selectarea tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă;

f)oferirea de asistență, îndrumare și orientare a tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă;

g)atragerea de fonduri pentru programele de educație a tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă.

Art. 30. –Centrelor locale de instruire diferențiată li se aplică prevederile art. 26 alin. (2)-(6).

Art. 31. –Activitatea centrelor locale de instruire diferențiată va fi evaluată anual de o comisie de evaluatori, stabilită de Centrul Național de Instruire Diferențiată.

Art. 32. –Centrele locale de instruire diferențiată pot desfășura activități în baza parteneriatelor public-privat cu organizații nonguvernamentale și cu instituțiile de profil specializate în programele educației excelenței la nivel național și internațional.

Art. 33. –Următoarele activități ale centrelor locale de instruire diferențiată pot fi finanțate din donații, sponsorizări, granturi, fonduri mixte, bugetare și private, conform legii:

a)activități de perfecționare profesională și instruire a personalului didactic;

b)activități de cercetare fundamentală, aplicată și/sau de creativitate;

c)programe de tutoring;

d)programe pentru selectarea tinerilor;

e)selectarea personalului didactic;

f)cercetarea și dezvoltarea de programe educative;

g)cheltuieli pentru întreținere și dotare.

Art. 34. –Ministerul Educației și Cercetării va distribui fondurile publice alocate programelor de excelență pentru dezvoltarea de programe ale centrelor locale de instruire diferențiată, în urma propunerilor Centrului Național de Instruire Diferențiată.

Art. 35. –Centrele locale de instruire diferențiată vor raporta trimestrial Centrului Național de Instruire Diferențiată asupra activităților desfășurate, conform regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 36. –Centrele locale de instruire diferențiată colaborează cu Institutul de Științe ale Educației, cu organizații nonguvernamentale de profil din țară și/sau din străinătate, cu alte centre de cercetare internaționale, cu universități din țară și/sau din străinătate și cu oameni de știință și de cultură din țară și/sau din străinătate.

Art. 37. –Evaluarea centrelor de instruire diferențiată se face în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006.

 

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 38. –Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 39. –(1)Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a legii se abrogă orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

(2)În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației și Cercetării elaborează regulamentele care decurg din aplicarea acesteia și stabilește măsuri tranzitorii.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75și ale art. 76alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

București, 9 ianuarie 2007.

Nr. 17.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *