HG privind Organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

Guvernul României

Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

Include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2013; HG 576/2013; HG 6/2016; HG 322/2017; HG 811/2018.
Ultimul amendament în 18 octombrie 2018.

În temeiul art. 108din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1)din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. –(1)Ministerul Tineretului și Sportului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile tineretului și sportului.

(2)Ministerul Tineretului și Sportului are sediul principal în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, și își desfășoară o parte din activitatea specifică și în str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1.

 

CAPITOLUL II
Principalele atribuții ale Ministerului Tineretului și Sportului

Art. 2. –(1)În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului și Sportului exercită următoarele atribuții cu caracter general:

a)asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului și sportului; fundamentează și propune Guvernului politici în domeniile tineretului și sportului;

b)inițiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniile tineretului și sportului;

c)asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului încredințate, potrivit prevederilor legale pentru desfășurarea activității aferente domeniilor de tineret și sport, prin unitățile din subordine;

d)asigură, în numele statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile tineretului și sportului;

e)asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniile tineretului și sportului;

f)colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine;

g)asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate, precum și promovarea de noi acorduri.

h)îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniile sale de competență și participă la procesul de elaborare a politicilor și documentelor europene în domeniul tineretului și sportului.

(2)Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului și sportului.

Art. 3. –(1)În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul activității de tineret, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții specifice:

a)aplică politica guvernamentală pentru tineret;

b)fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele tineretului, în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

c)colaborează și sprijină structurile de și pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;

d)elaborează programe proprii și în parteneriat pentru finanțarea proiectelor și activităților pentru tineret și studenți;

e)coordonează și avizează desfășurarea activităților din bazele proprii;

f)stabilește contacte la nivel internațional cu instituții și organisme similare;

g)organizează activități de profil cu caracter național și internațional, asigurându-se în acest fel participarea directă și pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

h)înființează centre de tineret în condițiile legii;

i)colaborează direct sau prin structurile specializate din subordinea sa cu autoritățile publice centrale în domeniul educației, cercetării, dezvoltării regionale, precum și cu alte asemenea autorități, în domenii de interes comun;

j)avizează proiectele de acte normative inițiate de alte instituții în domeniul tineretului;

k)fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problematica studențească;

l)elaborează și implementează planul de reabilitare și de extindere a centrelor de agrement;

m)asigură organizarea și administrarea centrelor de agrement;

n)elaborează regulamentul de organizare și funcționare al centrelor de agrement și metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studențești;

o)elaborează și implementează planul de extindere și dezvoltare a rețelei caselor de cultură ale studenților;

p)coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților specifice caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural-Sportiv Studențesc „Tei” din București;

q)elaborează și derulează proiecte și programe naționale și internaționale în interesul studenților;

r)acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești în vederea elaborării unor proiecte și programe care au obiective privind impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional, stimularea creativității studenților, promovarea mobilității studenților în spațiul european și atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială;

s)sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a studenților și a tinerilor;

ș)editează, produce și difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informații utile tinerilor, precum și instituțiilor și structurilor asociative studențești implicate în activitatea de tineret;

t)organizează direct sau prin unitățile din subordine activități de agrement, tabere naționale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenți și tineri, precum și tabere pentru persoane cu handicap și tabere pentru olimpici;

ț)acreditează în vederea colaborării persoanele juridice sau persoane fizice autorizate pentru organizarea programului de tabere;

u)organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret.

(11)Activitatea de acreditare prevăzută la alin. (1) lit. ț)se va realiza de o comisie constituită la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(12)Din comisia prevăzută la alin. (1) lit. ț)vor putea face parte atât salariați din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, cât și salariați din cadrul structurilor din subordine.

(2)Finanțarea acțiunilor de tineret se poate face din veniturile realizate prin derularea de programe și acțiuni specifice, din donații și sponsorizări, precum și din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 4. –În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul absorbției fondurilor europene și internaționale, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții specifice:

a)asigură absorbția fondurilor europene în domeniul tineretului și sportului;

b)accesează fonduri structurale și de investiții europene destinate susținerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului și sportului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener;

c)gestionează fonduri publice și fonduri atrase de la organisme finanțatoare interne sau internaționale, pe care le alocă susținerii inițiativelor tinerilor și ale structurilor neguvernamentale de și pentru tineret, conform legislației specifice;

d)conlucrează cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în vederea realizării obiectivelor din domeniile tineretului și sportului în cadrul programului Erasmus +.

Art. 5. –(1)În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul sportului, Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 18din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Pe lângă atribuțiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește și următoarele atribuții:

a)organizează și susține activități sportive și evenimente în vederea promovării programelor de sport;

b)recunoaște existența și practicarea oficială a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României;

c)asigură implementarea politicilor Guvernului și ale Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea durabilă și armonioasă a copiilor și tinerilor;

d)elaborează și implementează strategia națională de sport și educație fizică;

e)gestionează fonduri publice și fonduri atrase, interne sau internaționale, pe care le alocă susținerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive și a organismelor neguvernamentale cu activitate de și pentru sport;

f)stabilește politicile și strategiile naționale în conformitate cu normele Uniunii Europene în domeniul sportului, pe acțiuni, măsuri de monitorizare și evaluare a impactului proiectelor care vor fi utilizate de structurile sportive reprezentative.

 

CAPITOLUL III
Structura organizatorică și conducerea Ministerului Tineretului și Sportului

Art. 6. –(1)Structura organizatorică a Ministerului Tineretului și Sportului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2)În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al ministrului tineretului și sportului se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3)Personalul Ministerului Tineretului și Sportului este compus din demnitari și înalți funcționari publici, funcționari publici cu funcții publice generale sau specifice, și din personal contractual.

(4)În cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un șef de birou, conform legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(5)Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(6)Ministrul tineretului și sportului numește personalul unităților de management, în condițiile legii, și stabilește competențele șefului de birou.

Art. 7. –(1)Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului este de 171, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

(2)Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1se stabilește prin ordin al ministrului tineretului și sportului, în condițiile legii.

(3)Atribuțiile compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului și Sportului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(4)Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.

(5)Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(6)Încadrarea și salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor legale.

Art. 8. –(1)Conducerea Ministerului Tineretului și Sportului este exercitată de către ministru.

(2)Ministrul tineretului și sportului îndeplinește, potrivit legii, funcția de ordonator principal de credite.

(3)În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, ministrul tineretului și sportului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme și organizații din țară și din străinătate.

(4)În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul tineretului și sportului emite ordine și instrucțiuni.

Art. 9. –(1)Ministrul tineretului și sportului îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Ministrul tineretului și sportului îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(3)Ministrul tineretului și sportului numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului.

Art. 10. – (1)Ministrul tineretului și sportului este ajutat în activitatea de conducere de 2 secretari de stat și 2 subsecretari de stat numiți prin decizie a prim-ministrului.

(2)Funcțiile de ministru, secretar de stat și subsecretar de stat sunt funcții de demnitate publică, potrivit legii.

(3)Secretarii de stat și subsecretarul de stat îndeplinesc atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 11. – (1)Ministerul Tineretului și Sportului are un secretar general și doi secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(2)Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare, de regulamentul de organizare și funcționare al ministerului și coordonează activitățile delegate prin ordin al ministrului tineretului și sportului, acționând pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Art. 12. – (1)Pe lângă ministrul tineretului și sportului funcționează, ca organ consultativ, Consiliul Național pentru Tineret și Consiliul Național pentru Sport. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului Național pentru Tineret și ale Consiliului Național pentru Sport se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(2)Consiliul Național pentru Tineret și Consiliul Național pentru Sport se întrunesc, la cererea ministrului tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifică.

Art. 13. – (1)Pe lângă ministrul tineretului și sportului funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiul ministerului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(2)Colegiul ministerului se întrunește, la cererea ministrului tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifică.

(3)Ministrul tineretului și sportului este președintele Colegiului ministerului. În lipsa acestuia, atribuțiile președintelui se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul tineretului și sportului.

Art. 14. – La nivelul Ministerului Tineretului și Sportului pot funcționa și alte consilii consultative pe probleme de tineret și sport. Înființarea, desființarea, competențele și componența acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 15. – Prin ordin, ministrul tineretului și sportului poate delega unele dintre atribuțiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau altei persoane desemnate de acesta, în condițiile legii.

Art. 16. – Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului sunt numiți și eliberați din funcție de către ministrul tineretului și sportului, cu respectarea condițiilor legale.

 

CAPITOLUL IV
Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului

Art. 17. – (1)Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului și sursele de finanțare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2)Numărul maxim de posturi pentru unitățile subordonate ministerului este de 3.167.

(3)Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică și statele de funcții pentru instituțiile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(4)Atribuțiile, sarcinile și răspunderile instituțiilor subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul-cadru de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului tineretului și sportului. În termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării regulamentului-cadru, conducătorii unităților subordonate au obligația de a elabora și adopta propriul regulament de organizare și funcționare, în condițiile și limitele stabilite de regulamentul-cadru.

Art. 18. – (1)Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, se organizează și funcționează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului și Sportului, cu personalitate juridică.

(2)Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București sunt finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Art. 19. – Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 776/2010privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, precum și alte atribuții stabilite prin acte normative specifice activității de tineret și sport.

Art. 20. – Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural-Sportiv Studențesc „Tei” sunt instituții publice ale Ministerului Tineretului și Sportului și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural-Sportiv Studențesc „Tei”.

Art. 21. – Cluburile sportive, persoane juridice de drept public ale Ministerului Tineretului și Sportului, sunt instituții publice, care au ca obiect de activitate:

a)realizarea performanțelor sportive, selecția, pregătirea și participarea la competiții sportive interne și internaționale;

b)promovarea spiritului de fairplay, combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea sportivă;

c)promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d)administrarea bazei materiale sportive proprii;

e)organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale;

f)alte activități în vederea realizării scopului și obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 22. – Complexele sportive naționale sunt instituții publice, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes național și internațional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive la nivel național și internațional.

Art. 23. – Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor este instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, și are ca obiect de activitate formarea, promovarea și perfecționarea antrenorilor și a altor specialiști din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Art. 24. – Institutul Național de Cercetare pentru Sport, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, se organizează și funcționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 25. – Muzeul Sportului este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Mărăști nr. 20 A, sectorul 1, și are ca obiect de activitate achiziționarea, conservarea, cercetarea și expunerea colecțiilor de bunuri din domeniul educației fizice și sportului.

Art. 26. – (1)Ministerul Tineretului și Sportului și toate unitățile aflate în subordinea acestuia pot închiria bunurile imobile pentru necesități proprii și pot închiria, la rândul lor, bunurile imobile unor operatori economici sau pot da în folosința gratuită a altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, cu păstrarea destinației acestora.

(2)Închirierea bunurilor imobile se va face potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului, în condițiile legii.

(3)Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1), respectiv veniturile realizate din închirieri de către instituțiile subordonate se vor reține și gestiona conform prevederilor legale în vigoare; aceste venituri pot fi utilizate și pentru modernizarea imobilelor respective, conform actelor normative în vigoare.

(4)Ministerul Tineretului și Sportului inițiază acte normative în condițiile legii, prin care pot fi date în folosință gratuită imobile din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, către federațiile sportive naționale și organizațiilor neguvernamentale de utilitate publică cu activitate în domeniul tineretului sau sportului, la solicitarea fundamentată a acestora, cu plata de către acestea a cheltuielilor cote-părți comune, respectiv cu păstrarea destinației imobilului.

 

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 27. – Ministerul Tineretului și Sportului are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 28. – Achizițiile publice din veniturile proprii Ministerului Tineretului și Sportului care fac obiectul de activitate al Ministerului Tineretului și Sportului se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către aparatul central, prin direcțiile de specialitate.

Art. 29. – Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Art. 30. – Ministerul Tineretului și Sportului va prelua toate drepturile și obligațiile Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, inclusiv personalul, cu menținerea drepturilor salariale deținute, și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acesteia, potrivit prevederilor art. 29.

Art. 31. – (1)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului tineretului și sportului se aprobă Procedura-cadru de închiriere și concesionare a bazei materiale destinate activității de educație fizică și sport și pentru activitatea de tineret, inclusiv a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere, în condițiile legii.

(2)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului tineretului și sportului se aprobă Procedura-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere.

Art. 32. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 141/2010privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 33. – Anexele nr. 1și 2fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:
Ministrul tineretului și sportului,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 9 ianuarie 2013.

Nr. 11.

ANEXA Nr. 1

 


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Tineretului și Sportului

 

ANEXA Nr. 2

 


UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului

 

Denumirea unității Sursa de finanțare
I. Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
II. Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” – București Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
III. Cluburi sportive Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
1. Clubul Sportiv „Unirea” Alba Iulia
2. Clubul Sportiv Municipal Arad
3. Clubul Sportiv Municipal Pitești
4. Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung
5. Sport Club Municipal Bacău
6. Clubul Sportiv Municipal Onești
7. Clubul Sportiv „Crișul” Oradea
8. Clubul Sportiv Municipal Bistrița
9. Clubul Sportiv Botoșani
10. Clubul Sportiv Municipal Brașov
11. Clubul Sportiv Municipal Brăila
12. Clubul Sportiv Municipal Buzău
13. Clubul Sportiv Municipal Reșița
14. Clubul Sportiv Municipal Călărași
15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca
16. Clubul Sportiv „Farul” Constanța
17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe
18. Clubul Sportiv Târgoviște
19. Clubul Sportiv Municipal Craiova
20. Clubul Sportiv Municipal „Dunărea”Galați
21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu
22. Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu
23. Sport Club Miercurea-Ciuc
24. Clubul Sportiv Municipal Iași
25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare
26. Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș
27. Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra-Neamț
28. Clubul Atletic Roman
29. Clubul Sportiv „Petrolul” Ploiești
30. Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia
31. Clubul Sportiv Satu Mare
32. Clubul Sportiv Municipal Zalău
33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu
34. Clubul Sportiv Municipal Suceava
35. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava
36. Clubul Sportiv „Teleorman” Alexandria
37. Clubul Sportiv Municipal Timișoara
38. Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea
39. Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui
40. Clubul Sportiv „Chimia” Râmnicu Vâlcea
41. Clubul Sportiv „Unirea” Focșani
42. Clubul Sportiv „Olimpia” București
43. Clubul Sportiv Școlar „Triumf” București
44. Clubul Central de Șah București
45. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative București
46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin
47. Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei
48. Sport Club Municipal Deva
IV. Complexele sportive naționale Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
1. Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” București
2. Complexul Sportiv Național Snagov
3. Complexul Sportiv Național „Nicolae Navasart” Snagov
4. Complexul Sportiv Național Poiana Brașov
5. Complexul Sportiv Național Bascov
6. Complexul Sportiv Național Orșova
7. Complexul Sportiv Național Piatra Arsă
8. Complexul Sportiv Național „Sala Polivalentă” București
9. Complexul Sportiv Național Izvorul Mureșului
10. Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană” Baia Mare
V. Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
VI. Muzeul Sportului Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
VII. Institutul Național de Cercetare pentru Sport Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *