HG privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei

Guvernul României

Hotărârea nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei

În vigoare de la 31 mai 2004

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 31 mai 2004.

În temeiul art. 108din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” sunt instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret și în coordonarea Agenției pentru Sprijinirea Studenților, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” au ca obiect principal de activitate organizarea și desfășurarea acțiunilor cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne și internaționale, sportive, de agrement, precum și alte servicii cu precădere pentru studenți.

Art. 3. –(1)În realizarea obiectului lor de activitate, casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” au următoarele atribuții principale:

a)promovează și desfășoară activități culturale și artistice specifice, manifestări sportive și turistice, educative, recreativ-distractive, transport și de agrement;

b)inițiază și organizează cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice și practice, ateliere de creație;

c)asigură desfășurarea activității formațiilor artistice studențești;

d)asigură participarea studenților în conceperea și organizarea manifestărilor culturale și artistice specifice, manifestărilor sportive și turistice, educative, recreativ-distractive și de agrement.

(2)Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” îndeplinesc orice alte atribuții stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru domeniul lor de activitate.

(3)Formele și genurile de activități specifice caselor de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Tineret, la propunerea Agenției pentru Sprijinirea Studenților.

(4)Coordonarea activităților din casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” se realizează de către Agenția pentru Sprijinirea Studenților.

Art. 4. –Conducerea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” este asigurată de către consiliul de administrație și de către director, numit prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Tineret, pe bază de concurs.

Art. 5. –Modul de organizare a consiliului de administrație și atribuțiile acestuia se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”.

Art. 6. –(1)Directorul asigură conducerea operativă a activității casei de cultură a studenților sau a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” și duce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor legale.

(2)Directorul prezintă anual spre aprobare consiliului de administrație un raport de activitate și un program de activități cultural-artistice.

(3)În exercitarea atribuțiilor sale directorul emite decizii.

(4)Atribuțiile directorului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”.

(5)Directorul are calitatea de ordonator de credite în condițiile legii.

Art. 7. –(1)Numărul maxim de posturi care poate fi utilizat de casele de cultură ale studenților și de Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” este de 350.

(2)Repartizarea pe unități a numărului de posturi se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Tineret.

(3)Statele de funcții, precum și structura organizatorică și de conducere a caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” se avizează de către Agenția pentru Sprijinirea Studenților și se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Tineret.

Art. 8. –Încadrarea și salarizarea personalului Caselor de Cultură ale Studenților și al Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” se fac potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. –(1)Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2)Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” pot beneficia de subvenționarea cheltuielilor ocazionate de realizarea unor programe de manifestări culturale, științifice și sportive, naționale și internaționale efectuate pentru studenți. Nivelul subvențiilor se stabilește ca diferență între cheltuielile ocazionate de organizarea programelor și veniturile încasate din realizarea lor și se aprobă de către președintele Autorității Naționale pentru Tineret, în urma analizei propunerilor formulate în acest sens de către Agenția pentru Sprijinirea Studenților.

(3)Veniturile proprii ale caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” provin din donații, sponsorizări, finanțări interne și internaționale și tarife de la persoanele fizice și juridice.

Art. 10. –Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 216/1994privind finanțarea caselor de cultură studențești și a complexelor cultural-sportive studențești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 1 iunie 1994.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:
Președintele Autorității Naționale pentru Tineret,
Daciana Sârbu
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu
Ministrul educației și cercetării,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 19 mai 2004.

Nr. 801.

ANEXĂ

ADRESELE
caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei”
Nr. crt. Denumirea instituţiei Adresa
1. Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia Str. Ardealului nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba
2. Casa de Cultură a Studenţilor din Braşov Bd. Eroilor nr. 29, Braşov, judeţul Braşov
3. Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti Calea Plevnei nr. 61, Bucureşti, sectorul 1
4. Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
5. Casa de Cultură a Studenţilor din Craiova Str. Eugen Carada nr. 10, Craiova, judeţul Dolj
6. Casa de Cultură a Studenţilor din Galaţi Str. Ştiinţei nr. 115, Galaţi, judeţul Galaţi
7. Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi Str. Vasile Conta nr. 30, Iaşi, judeţul Iaşi
8. Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani Str. 1 Decembrie nr. 81, Petroşani, judeţul Hunedoara
9. Casa de Cultură a Studenţilor din Piteşti Str. Panselelor nr. 2, Piteşti, judeţul Argeş
10. Casa de Cultură a Studenţilor din Ploieşti Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti, judeţul Prahova
11. Casa de Cultură a Studenţilor din Reşiţa Str. Petru Maior, Reşiţa, judeţul Hunedoara
12. Casa de Cultură a Studenţilor din Sibiu Calea Dumbrăvii nr. 34, Sibiu, judeţul Sibiu
13. Casa de Cultură a Studenţilor din Târgu Mureş Str. Nicolae Grigorescu nr. 19, Târgu Mureş, judeţul Mureş
14. Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara Bulevardul Regele Carol I nr. 9, Timişoara, judeţul Timiş
15. Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” Str. Olteţului nr. 30, Bucureşti, sectorul 2

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *